Věda a zahraničí

LFUK-HK-vankovakri
Poslední změna: 31.05. 2019

eBiofyzikaUniverzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je spolu příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_16_016 ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP, pro projekt: Pořízení vybavení pro inovaci výuky biofyziky na lékařských fakultách UK Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002273
Společný projekt ústavů lékařské biofyziky 5 lékařských fakult UK, hlavním řešitelem je 1. LF UK (zodpovědný řešitel Ing. Jan Kašpar)
 
  • Základní informace o projektu
Projekt sleduje zvýšení úrovně studia napříč všemi lékařskými fakultami, a to ve formě inovace výuky prostřednictvím pořízení moderního vybavení pro demonstraci použití základních principů fyziky a biofyziky s využitím prvků telemedicíny. Jedná se o pomůcky založené na moderních ICT řešeních doplněné mobilní formou e-learningu, které studentům vhodnou formou zprostředkují požadované znalosti a poslouží k rozšíření jejich schopností při práci s těmito prostředky s návazností na uplatnění v praxi.
 
  • Cíl projektu
Cílem projektu je inovovat metody výuky a pořídit inovované laboratorní vybavení a přispět tak ke zvýšení kvality vzdělávání lékařské biofyziky s pomocí moderních prvků mobilních a ICT systémů.
 
  • Dílčími cíli projektu jsou
1) Vytvoření e-learningového systému pro výuku základů fyziky a lékařské biofyziky, který bude umožňovat využití moderních mobilních komunikačních prostředků. V rámci tohoto cíle dále dojde k:
a) Pořízení vybavení pro výuku s pomocí mobilních komunikačních prostředků
b) Přizpůsobení obsahu e-learningového systému pro výuku s pomocí mobilních technologií

2) Inovace laboratorního vybavení pro praktickou výuku fyziky a lékařské biofyziky (pořízení vybavení a edukačních pomůcek pro podporu výuky základních principů fyziky a biofyziky s prvky telemedicíny) včetně vytvoření řídícího SW pro plné využití pořízeného vybavení ve výuce.

 

  • Dotace pro LF HK
​Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu  ve výši  43 741 792,40 Kč, z toho 41 554 702,77 Kč činí dotace, zbylých 2 187 089,63 Kč tvoří vlastní prostředky UK. Zmíněná částka dotace je ještě dále dělena na část poskytnutou z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 31 975 250,24 Kč a část ze státního rozpočtu ve výši 9 579 452,53 Kč. Celkový obnos  dotace je poskytnut na realizaci projektu napříč pěti LF UK. Pro LF UK v Hradci Králové je z výše uvedeného finančního objemu na realizaci projektu vyčleněna částka 7 568 115,37 Kč.
 
  • Harmonogram
Předpokládané zahájení projektu: 1. 7. 2017
Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2017
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30. 8. 2017
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2021
 
  • Realizační projektový tým
Koordinátor inovací LFHK: doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
Technický garant LFHK: MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D. a RNDr. Jiří Záhora, Ph.D.
Analytik ICT LFHK: RNDr. David Kordek, Ph.D.
Spoluřešitelský finanční manažer LFHK: Ing. Tereza Slámová