Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 17.06. 2013

Habilitační řízení 1999 - 2005

 Údaje o habilitačním řízení jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno
Pracoviště
Obor
Datum zahájení

Obhajoba před vědeckou radou LF HK
Datum
Téma přednášky
Název habilitační práce

Jmenován docentem

MUDr. Alena ŠMAHELOVÁ, Ph.D.
odborná asistentka katedry interních oborů Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Hradci Králové a lékařka kliniky gerontologické a metabolické FN Hradec Králové

vnitřní nemoci
13. 12. 2005

4. 4. 2006 14.00 hodin

Komplikace diabetu dříve a nyní

Vybrané aspekty aterogeneze a jejich ovlivnění
u diabetiků 2. typu a u nediabetiků
 

1.1.2007

MUDr. Jiří MANĎÁK, Ph.D.
odborný asistent katedry chirurgie Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Hradci Králové a lékař kardiochirurgické kliniky FN Hradec Králové


kardiochirurgie
13. 12. 2005

7. 2. 2006 14.00 hodin

Koronární chirurgie na počátku třetího tisíciletí

Intraaortální balónková kontrapulzace 

1. 7. 2006

MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
neurochirurgická klinika – odborný asistent

chirurgie
4. 10. 2005

4. 4. 2006 14.00 hodin

Pokroky a limity léčby v neurochirurgii

Problematika diagnostiky a léčby páteřních metastáz

1. 6. 2007

 

MUDr. Jiří Endrýs, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
katedra interních oborů - konzultant

vnitřní nemoci
7. 6. 2005

4. 10. 2005 14.00 hodin

Bronchopulmonální kolaterály v diferenciální diagnostice chronické tromboembolické a idiopatické plicní hypertenze

Invazivní hemodynamické metody

1. 12. 2005

Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
ústav patologické fyziologie - odborný asistent

lékařská biofyzika
7. 6. 2005

4. 4. 2006 14.00 hodin

Role fyzikálních parametrů podnětu ve zrakovém vnímání

Zpracování zrakové informace: elektro-fyziologické studie

1. 7. 2006

MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
katedra interních oborů - odborný asistent
Fakultní nemocnice Hradec Králové, II. interní klinika - vedoucí lékař endoskopického pracoviště

vnitřní nemoci
7. 6. 2005

4. 10. 2005 10.00 hodin

Endoskopická léčba krvácení do gastrointestinálního traktu

Prevalence a sociodemografická charakteristika dyspepsie v České republice

1. 1. 2006

MUDr. Martina ŘEZÁČOVÁ, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
ústav lékařské biochemie,
odborná asistentka

lékařská chemie a biochemie
5. 4. 2005

4. 10. 2005 14.00 hodin

Molekulární mechanizmy apoptózy v onkoterapii

Regulace buněčného cyklu a indukce apoptózy u nádorových buněk

1. 1. 2006

MUDr. Pavel ČERVINKA, Ph.D., FESC
Kardiologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, primář
a
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
katedra interních oborů
odborný asistent

vnitřní nemoci
1. 2. 2005

7. 6. 2005 14.00 hodin

Intervenční kardiologie ve třetím tisíciletí

Pokroky v intervenční kardiologii se zaměřením na restenózu po perkutánních intervenčních výkonech a možnosti jejího ovlivnění a na léčbu bifurkačních stenóz

1. 11. 2005

PharmDr. Emil RUDOLF, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
ústav lékařské biologie a genetiky
odborný asistent

lékařská biologie
5. 10. 2004

5. 4. 2005 14.00 hodin

Buněčná smrt na počátku 21. století

Vliv vybraných těžkých kovů na buněčnou smrt in vitro

1. 10. 2005

MUDr. RNDr. Milan KAŠKA, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
chirurgická klinika
odborný asistent

chirurgie
8. 6. 2004

1. 2. 2005 14.00 hodin

Pancreatitis acuta morbus adhuc incognitus est

Chirurgická operace a vnitřní prostředí

1. 6. 2005

MUDr. Vladimír LONSKÝ, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
kardiochirurgická klinika
odborný asistent

kardiochirurgie
6. 4. 2004

5. 10. 2004 14.00 hodin

Pokroky v metodách umělé krevní cirkulace

Mimotělní oběh v klinické praxi

1. 2. 2005

MUDr. Jiří FERDA, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni,
radiodiagnostická klinika
odborný asistent

radiologie
6. 4. 2004

7. 12. 2004 13.00 hodin

Neinvazivní zobrazení věnčitých tepen pomocí CT angiografie

Výpočetní tomografie

1. 4. 2005

MUDr. Karel DĚDIČ, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
Fingerlandův ústav patologie
odborný asistent

patologie
10. 2. 2004

7. 12. 2004 13.00 hodin

Úloha trepanobiopsie v diagnostice hematoonkologických onemocnění

Vlasatobuněčná leukémie z pohledu patologa

1. 4. 2005

MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborná asistentka oční kliniky

oční lékařství
4. 11. 2003

8. 6. 2004 13.00 hodin

Elektroretinografie a její klinický význam

Elektroretinografie u kongenitální stacionární noční slepoty a diabetické retinopatie

1. 12. 2004

MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborná asistentka oční kliniky

oční lékařství
4. 11. 2003

8. 6. 2004 13.00 hodin

Pokroky v operaci katarakty

Nitrooční implantáty v klinické praxi

1. 12. 2004

MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent II. interní kliniky, oddělení klinické hematologie

vnitřní nemoci
4. 11. 2003

6. 4. 2004 14.00 hodin

Trombofilní stavy

Výskyt a klinický význam venózního tromboembolizmu u jedinců s F V Leiden a APC rezistencí

1. 10. 2004

Ing. Jiří Hatina, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Plzni,
ústav biologie,
vědecko pedagogický pracovník

lékařská biologie
3. 6. 2003

10. 2. 2004 14.00 hodin

Molekulární podstata maligní transformace buněk

Regulace exprese savčích genů – model myšího genu hlavního histokompatibilitního komplexu I. třídy H2-Kb

1. 7. 2004

Ing. Helena Baráni, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislavě,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
ústav biofyziky,
odborná asistentka

lékařská biofyzika
1. 4. 2003

4. 10. 2005 10.00 hodin

Analýza elektrofyziologických signálov pri výskume nervových mechanizmov dýchania a respiračných reflexov

Spracovanie biosignálov a modelovanie funkcií nervových mechanizmov dýchania a respiračných reflexov
1. 2. 2006

RNDr. Jiří Kanta, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
ústav lékařské biochemie,
odborný asistent

lékařská chemie a biochemie
1. 4. 2003

10. 2. 2004 14.00 hodin

Biochemie jaterních vazivových bílkovin

Exprese elastinu v cirhotických játrech a v jaterních hvězdicových buňkách potkanů

1. 7. 2004

MUDr. Rudolf Autrata, CSc.
Masarykova univerzita v Brně,
Lékařská fakulta v Brně,
klinika dětské oftalmologie,
odborný asistent

oční lékařství
1. 4. 2003

5. 10. 2004 14.00 hodin
Použití excimerového laseru v dětské oftalmologii
Vybrané možnosti léčebné aplikace laserové technologie v dětském očním lékařství

Řízení bylo podle ustanovení § 72 odst. 10 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dne 5. 10. 2004 zastaveno

MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent Fingerlandova ústavu patologie

patologie
4. 2. 2003

3. 6. 2003 od 14:00 hodin

Klíčová úloha patologie v současné diagnostice a terapii karcinomu prsu

Aspirační cytologie štítné žlázy

1. 11. 2003

MUDr. Jan Čáp, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent II. interní kliniky

vnitřní nemoci
4. 2. 2003

3. 6. 2003 od 14:00 hodin

Konzervativní léčba adenomů hypofýzy

Aspirační cytologie štítné žlázy

1. 11. 2003

MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny v Praze,
zástupce vedoucího oddělení Základny radiodiagnostiky a intervenční radiologie

radiologie
15. 10. 2002

1. 4. 2003 14:00 hodin

Současné možnosti endovaskulární léčby obliterujícího cévního postižení

Farmakologická, farmakomechanická a mechanická trombolýza

1. 3. 2004

MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent psychiatrické kliniky

psychiatrie
15. 10. 2002

4. 11. 2003 14:00 hodin

Nové poznatky v etiopatogenezi deprese

Farmakoekonomika v psychiatrii

1. 3. 2004

MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent katedry interních oborů

vnitřní nemoci
4. 6. 2002

3. 6. 2003 od 9:30 hodin

Možnosti diagnostiky srdečního selhávání na přelomu tisíciletí

Akutní koronární syndromy: úloha cytokinů, adhezních molekul v průběhu ischémie a reperfúze

1. 11. 2003

MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborná asistentka ústavu fyziologie

lékařská fyziologie
4. 6. 2002

1. 4. 2003 14:00 hodin

Biochemické známky poškození srdečního svalu

Regulační proteiny myokardu v experimentu a klinické praxi

1. 7. 2003

MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent katedry interních oborů

vnitřní nemoci
19. 3. 2002

3. 12. 2002 14.00 hodin

Celiakie - onemocnění nejen dětského věku

Neinvazivní vyšetření tenkého střeva

1. 6. 2003

Ing. Alexander Čegan, CSc.
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,
odborný asistent katedry biologických a biochemických věd

lékařská chemie a biochemie
19. 3. 2002

4. 2. 2003 14.00 hodin

Inhibitory cholinesteráz a jejich význam v medicíně

Inhibitory cholinesteráz a jejich význam pro farmakoterapii Alzheimerovy choroby

1. 12. 2003

MUDr. Helena Živná, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborná asistentka ústavu fyziologie

lékařská fyziologie
19. 3. 2002

4. 6. 2002 13.00 hodin

Mikrodialýza v experimentální práci

Příspěvek ke studiu patofyziologických odpovědí organismu na trauma

1. 10. 2002

MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové,
klinika onkologie a radioterapie

vnitřní nemoci
15. 1. 2002

4. 6. 2002 13.00 hodin

Kmenová buňka na prahu milénia

Progenitorové buňky krvetvorby v diagnostice a léčbě

1. 10. 2002

doc. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
zástupce přednosty kliniky gerontologické a metabolické

vnitřní nemoci
30. 10. 2001

15. 1. 2002 14.00 hodin

Počítačové systémy v intenzivní metabolické péči

Energetický metabolismus a výživa

1. 6. 2002

MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Nemocnice Pardubice,
přednosta neurologického oddělení

neurologie
24. 5. 2001

19. 3. 2002 14.00 hodin

Sekundární prevence ischemických mozkových cévních příhod

Mononeuropatie

1. 11. 2002

MUDr. Irena Špásová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
přednostka plicní kliniky

vnitřní nemoci
24. 5. 2001

15. 1. 2002 14.00 hodin
Postavení chemoterapie v multimodální léčbě plicní rakoviny
Použití vinorelbinu a cisplatiny v neoadjuvantní chemoterapii nemalobuněčného plicního karcinomu

Řízení bylo ve smyslu § 72 odst. 11 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dne 30. 5. 2002 zastaveno

doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
přednosta neurologické kliniky

neurologie
24. 5. 2001

ukončeno z důvodu neobnovení akreditace habilitačních řízení v oboru neurologie pro Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové  

MUDr. František Staněk, CSc.
Ordinace pro cévní choroby, Plaňanská 1725, Praha 10 a současně Nemocnice Kladno - radiologické oddělení

vnitřní nemoci
10. 5. 2001

19. 3. 2002 zastaveno, kdy se ani při opakovaném projednávání před vědeckou radou Lékařské fakulty v Hradci Králové nepodařilo schválit habilitační komisi a tím v řízení pokračovat

RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Masarykova Univerzita v Brně,
Lékařská fakulta,
odborná asistentka biofyzikálního ústavu

lékařská biofyzika
10. 5. 2001

19. 3. 2002 14.00 hodin

Přístupy k posuzování rizika aplikací ultrazvuku v lékařství

Ultrazvukem indukované změny buněčných struktur

1. 7. 2002

MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent radiologické kliniky

radiologie
10. 5. 2001

11. 12. 2001 14.00 hodin

MR diagnostika akutních onemocnění míchy

Dopplerovská ultrasonografie

1. 4. 2002

MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent pověřený vedením kliniky onkologie a radioterapie

radiologie
15. 3. 2001

30. 10. 2001 14.00 hodin

Nové perspektivy radioterapie v multidisciplinární onkologické léčbě

Intraluminární brachyterapie

1. 2. 2002

MUDr. Jan Harrer, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent kardiochirurgické kliniky

kardiochirurgie
15. 2. 2001

12. 6. 2001 14.00 hodin

Trendy v chirurgické léčbě ischemické choroby srdeční

Endarterektomie koronárních tepen v chirurgické léčbě ICHS

1. 11. 2001

MUDr. Jiří Stulík, CSc.
Vojenská lékařská akademie JEP v Hradci Králové,
zástupce ředitele Ústavu radiobiologie a imunologie
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent ústavu lékařské biochemie

lékařská chemie a biochemie
18. 1. 2001

11. 12. 2001 14.00 hodin

Proteomika – logický krok k objasnění komplexních biologických dějů

Proteomová studie nádorové transformace tlustého střeva

1. 4. 2002

MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent katedry interních oborů

vnitřní nemoci
14. 9. 2000

16. 1. 2001 14.00 hodin

Chemoterapie primárních a sekundárních nádorů jater

Změny fenotypu leukocytů u nádorových onemocnění

1. 6. 2001

MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
přednosta kliniky onkologie a radioterapie

radioterapie
31. 5. 1999

4. 1. 2000 ukončeno z důvodu neobnovení akreditace habilitačních řízení v oboru radioterapie pro Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové

MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové,
zástupce přednosty radiodiagnostické kliniky

radiologie
10. 5. 1999

14. 12. 1999 14.00 hodin

Úloha TIPS při léčbě symptomatické portální hypertenze

Angiografie

1. 3. 2000

MUDr. Viktor Bartanusz, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent ústavu experimentální neurochirurgie

normální anatomie
6. 5. 1999

4. 1. 2000 ukončeno z důvodu neobnovení akreditace habilitačních řízení v oboru normální anatomie pro Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové

Ing. Josef Hanuš, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent

biofyzika
13. 4. 1999

29. 6. 1999 10.00 - 13.00 hodin

Materiál s tvarovou pamětí, vlastnosti a možnosti jeho použití v medicíně

Invazivní termočlánková termometrie

1. 10. 1999

doc. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
vedoucí katedry biologie

obecná biologie
12. 4. 1999

29. 6. 1999 10.00 - 13.00 hodin

Smrt buněk

Buněčné kultury jako modelový systém pro studium toxicity

1. 9. 1999

MUDr. Taťána Rešlová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborná asistentka

porodnictví a gynekologie
15. 9. 1998

29. 6. 1999 10.00 - 13.00 hodin

Benigní nádory dělohy

Vliv estrogenů na patologickou transformaci endometria v klimakteriu

1. 10. 1999

MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové,
sekundární lékař kliniky gerontologické a metabolické

vnitřní nemoci
14. 9. 1998

29. 6. 1999 14.00 - 16.00 hodin

Nové teorie o úloze lipidů při vzniku a rozvoji koronární aterosklerózy

Význam lipidů ve výživě a v regulaci metabolických dějů

1. 10. 1999

MUDr. Jan Novák, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
odborný asistent

oční lékařství
4. 6. 1998

29. 6. 1999 14.00 - 16.00 hodin

Afakie - možnosti korekce

Nitrooční čočka - cizí těleso v oku

1. 10. 1999