Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 13.11. 2017

Habilitační řízení 2006 - 2010

Údaje o habilitačním řízení jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno

Pracoviště

Obor

Název práce

Název přednášky

Zahájení

Vědecká rada

LF UK

Jmenován docentem

MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

1. LF UK v Praze, Ústav pro histologii a embryologii

Histologie a embryologie

Morfogeneze cévního lumina – morfologické, molekulární a evoluční aspekty.

Morfologické a molekulární aspekty novotvorby cév a možnosti jejího ovlivnění.

14.12.2010 7.6.2011 1.11. 2011

MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

3. LF UK v Praze, Radioterapeutická a onkologická klinika a FN Vinohrady

Radiologie

Nádory zevních žlučových cest a možnosti terapie.

Komplexní přístup k diagnostice a terapii nádorů zevních žlučových cest.

14.12.2010 7.6.2011 1.11. 2011

MUDr. Lenka Borská, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav patologické fyziologie

Patologická fyziologie

Přínosy a rizika Goeckermanovy léčby psoriázy.

Etiopatogeneze komorbidit u psoriázy.

14.12.2010 5.4.2011 1. 7 . 2011

MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Dětská klinika

Pediatrie

Současný pohled na průduškové astma u dětí.

Neinvazivní techniky monitorování zánětu dýchacích cest u nemocných s průduškovým astmatem: metodická hlediska a význam vyšetření koncentrací oxidu dusnatého a jeho metabolitů.

26.10.2010 5.4.2011 1. 7. 2011

MUDr. Romana Ivančaková, CSc.

LF UK v Hradci Králové, Stomatologická klinika

Stomatologie

Účinek fluoridovaného mléka v prevenci kazu zubního kořene.

Zubní kaz v časném dětském věku.

26.10.2010 1.2.2011 1. 5. 2011

MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, I. interní klinika

Vnitřní nemoci

Žilní trombóza a plicní embolie u psychiatrických nemocných.

Trendy v profylaxi žilního tromboembolismu.

6. 4. 2010 1.6.2010 1. 1. 2011

MUDr. Marie Jirkovská, CSc.

1. LF UK v Praze, Ústav pro histologii a embryologii

Histologie a embryologie

Studie prostorového uspořádání kapilár lidské placenty.

Využití konfokální mikroskopie při studiu kapilár.

6. 4. 2010 1.6.2010 1.12.2010

MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Klinika onkologie a radioterapie

Radiologie

Radioterapie adenokarcinomu rekta.

Trendy v diagnostice a léčbě karcinomu rekta.

6. 4. 2010

26.10.2010

1. 3. 2011

RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie

Lékařská imunologie

Imunomodulační účinek Goeckermanovy terapie psoriázy.

Imunoregulační subsety T lymfocytů a jejich úloha ve fyziologické a patofyziologické imunitní odpovědi.

6. 4. 2010 1.6.2010 1.12.2010

MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Dětská klinika

Pediatrie

Praktický význam ultrasonograficky navigované punkční renální biopsie v dětském věku.

Nefrotický syndrom v dětském věku.

1. 12. 2009 6.4.2010 1.10.2010

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Radiologická klinika

Radiologie

186Re-HEDP versus 153Sm-EDTMP - srovnávací analýza efektivity a toxicity paliativní analgetické léčby kostních metastáz u pacientů s karcinomem prsu a prostaty.

Detekce zdroje krvácení do tenkého střeva pomocí scintigrafie s radionuklidem označenými autologními erytrocyty.

1. 12. 2009 26.10.2010 1. 5. 2011

MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, I. interní klinika

Vnitřní nemoci

Magnetická rezonance v kardiologii.

Využití zobrazovací metod v diagnostice infarktu myokardu.

6. 10. 2009 2.2.2010 1. 7. 2010

MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.

LF UK v Plzni, Gynekologicko-porodnická klinika

Gynekologie a porodnictví

Karcinom děložního hrdla a jeho prognostické faktory.

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství.

6. 10. 2009 6.4.2010 1. 6. 2010

MUDr. Halka Lotková, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav fyziologie

Lékařská fyziologie

S-adenosylmethionin a játra: možnosti hepatoprotekce a ovlivnění regenerace jater.

Hepatoprotektiva a mechanizmy jejich účinku - stálá výzva pro výzkum.

2. 6. 2009 6.10.2009

1. 1. 2010

MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav farmakologie

Lékařská farmakologie

Studium jaterních efluxních transportérů a cytochromu P450 ve vztahu k variabilitě farmakokinetiky léčiv.

Transport léčiv v játrech a jeho význam pro farmakoterapii.

3. 2. 2009 7.4.2009 1. 7. 2009

PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

FaF UK v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd

Histologie a embryologie

Experimentální aterogeneze, její kvantifikace a ovlivnění.

Aterogenní proces v cévní stěně u zvířecích modelů aterosklerózy.

3. 2. 2009

7.4.2009

1. 7. 2009

MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, I. interní klinika

Vnitřní nemoci

Intervence chlopenních a zkratových srdečních vad dospělých.

Od pravostranné katetrizace k perkutánní implantaci aortální chlopně.

9. 12. 2008 3.2.2009 1. 5. 2009

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Radiologická klinika

Radiologie

 

7. 10. 2008
zastaveno
18.12.2008

   

MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, II. interní klinika

Vnitřní nemoci

Pokroky v diagnostice a léčbě mnohočetného myelomu.

Mezníky v léčbě mnohočetného myelomu.

3. 6. 2008

7.10.2008 1. 1. 2009

MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.

2. LF UK v Praze, Farmakologický ústav

Lékařská farmakologie

Studium signalizace metabotropních glutamátových a GABAb receptorů.

Farmakologické možnosti ovlivnění dimerních receptorů spřažených s G-proteiny alosterickými modulátory.

1. 4. 2008 3.6.2008 1.11.2008

MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, II. interní klinika

Vnitřní nemoci

Využití funkčních dechových testů v gastroenterologii.

 

19. 6. 2007 2.10.2007 1. 1. 2008

PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky

Lékařská chemie a biochemie

Přínos molekulárně biologických metod pro diagnostiku a léčbu maligních onemocnění.

Význam molekulární diagnostiky pro individualizaci léčby onkohematologických chorob.

6. 2. 2007 19.6.2007 1. 1. 2008

Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav farmakologie

Farmakologie

Klinická farmakologie metotrexátu.

Čím může klinická farmakologie přispět k optimalizaci farmakoterapie klasickými imunosupresivy?

6. 2. 2007 19.6.2007 1.12.2007

MUDr. Petr Souček, Ph.D.

3. LF UK v Praze, Oftalmologická klinika

Oční lékařství

Atlas makulárních chorob.

Terapie věkem podmíněné makulární degenerace.

5. 12. 2006 3.4.2007 1. 7. 2007

RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

LF UK v Plzni, Biologický ústav

Lékařská biologie

Aplikace metod molekulární genetiky v klinické praxi.

Volně cirkulující DNA a její diagnostický potenciál.

3.10. 2006 3.4.2007 1. 7. 2007

MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Kardiochirurgická klinika

Kardiochirurgie

Interactive Cardiac Surgery DVD-ROM, Springer 2005 - (elektronická multimediální monografie).

Rozhodování v kardiochirurgii.

6. 6. 2006

5. 12. 2006

1. 4. 2007

MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, II. interní klinika

Vnitřní nemoci

Vlasatobuněčná leukemie a přínos
2–chlorodeoxyadenosinu v léčbě.

Akutní promyelocytární leukemie „od leukemie s nepříznivým průběhem k leukemii s příznivou prognózou“.

6. 6. 2006

3. 10. 2006

1. 3. 2007

MUDr. Pavel Čermák, CSc.

LF UK v Hradci Králové, Ústav klinické mikrobiologie

Lékařská mikrobiologie

Mikrobiologická diagnostika infekcí krevního řečiště.

Současné možnosti laboratorní diagnostiky septických stavů. 

4. 4. 2006

5. 12. 2006

zastaveno

 

MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Porodnická a gynekologická klinika

Gynekologie a porodnictví

Mykotické infekce ženského genitálu.

Pokroky v léčbě karcinomu ovaria.

7. 2. 2006 6. 6. 2006 1.11. 2006

MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Katedra interních oborů

Vnitřní nemoci

Vybrané aspekty aterogeneze a jejich ovlivnění
u diabetiků 2. typu a u nediabetiků.

Komplikace diabetu dříve a nyní.

13.12. 2005

4. 4. 2006

1. 1. 2007

MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Katedra chirurgie

Kardiochirurgie

Intraaortální balónková kontrapulzace.

Koronární chirurgie na počátku třetího tisíciletí.

13.12. 2005

7. 2. 2006

1. 7. 2006

MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.

LF UK v Hradci Králové, Neurochirurgická klinika

Chirurgie

Problematika diagnostiky a léčby páteřních metastáz.

Pokroky a limity léčby v neurochirurgii.

4.10. 2005

4. 4. 2006

1. 6. 2007

Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav patologické fyziologie

Lékařská biofyzika

Zpracování zrakové informace: elektro-fyziologické studie.

Role fyzikálních parametrů podnětu ve zrakovém vnímání.

7. 6. 2005

4. 4. 2006

1. 7. 2006

MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Katedra interních oborů

Vnitřní nemoci

Prevalence a sociodemografická charakteristika dyspepsie  v České republice.

Endoskopická léčba krvácení do gastrointestinálního traktu.

7. 6. 2005

4. 10. 2005

1. 1. 2006

MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav lékařské biochemie

Lékařská chemie a biochemie

Regulace buněčného cyklu a indukce apoptózy u nádorových buněk.

Molekulární mechanizmy apoptózy v onkoterapii.

5. 4. 2005

4. 10. 2005

1. 1. 2006

Ing. Helena Baráni, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislavě,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav biofyziky

Lékařská biofyzika

Spracovanie biosignálov a modelovanie funkcií nervových mechanizmov dýchania a respiračných reflexov.

Analýza elektrofyziologických signálov pri výskume nervových mechanizmov dýchania a respiračných reflexov.

1. 4. 2003

4. 10. 2005

1. 2. 2006