Věda a zahraničí


Poslední změna: 06.11. 2017

Habilitační řízení 2011 - 2016

Údaje o habilitačním řízení jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno

Pracoviště

Obor

Název práce

Název přednášky

Zahájení

Vědecká rada

LF UK

Jmenován docentem

MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.

LF UK, Porodnická a gynekologická klinika


 

Gynekologie a porodnictví

Primární chemorezistence karcinomu ovaria

Možnosti diagnostiky karcinomu ovaria

14.3.2016 6.12.2016 1.02.2017

MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.

LF UK v Plzni, Ústav patologické fyziologie

Patologická fyziologie

Funkční charakteristika modelu cerebelární degenerace a jeho využití pro výzkum neurotransplantací

Patofyziologie mozečku a současný pohled na jeho funkce

18.2.2016 4.10.2016
 
1.11.2016

MUDr.Pavel Dostál, PH.D.

LF UK, KARIM
 

Chirurgie

Moderní trendy v perioperační osmoterapii.

Perioperační péče o nemocné s nitrolební hypertenzí

11.06.2015 7.06.2016 1.10.2016

MUDr. Petr Habal, Ph.D.

LF UK, Kardiochirurgická klinika

Chirurgie

Možnosti chirurgické léčby onemocnění
pleurálního prostoru.

Propojení klinické práce, vědecké činnosti a výuky.

19.03.2015 2.02.2016 1.04.2016

MUDr. Otto Kučera, Ph.D.

LF UK, Ústav fyziologie

Lékařská fyziologie

Citlivost jater postižených nealkoholovým ztukovatěním (NAFLD) in vivo a steatotických hepatocytů in vitro vůči hepatotoxickému poškození.

Role mitochondrií při fyziologických a patologických procesech v játrech.

16.10.2014 3.02.2015 1.04.2015

MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

LF UK, Porodnická a gynekologická klinika

Gynekologie a porodnictví

Vybrané problémy u těhotenství komplikovaných předčasným odtokem plodové vody.

Možnosti prevence a managementu předčasného porodu.

20.03.2014 4.11.2014 1.01.2015

MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

LF UK, Katedra chirurgie

Chirurgie

Transnazální endoskopická chirurgie selární  oblasti.

Endoskopická léčba hydrocefalu.

20.03.22014 3.06.2014 1.07.2014

RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.

Fakulta chemicko-technologická UPa, Katedra biologických a biochemických věd

Lékařská fyziologie

Studium toxického působení acetaminofenu in vitro a in vivo.

Působení neenzymových antioxidantů za fyziologických a patologických stavů.

31.10.2013 1.04.2014 1.07.2014

Ing. Jana Vránová, CSc.

3. LF UK, Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Lékařská biofyzika

Význam optické části elektromagnetického záření v klinické medicíně.

Najdeme pro každou část elektromagnetického spektra využití v diagnostice?

 19.09.2013

4.02.2014
 

podle §72 odst. 10

řízení zastaveno

 

MUDr. Jan Studnička, Ph.D.

LF UK, Oční klinika

Oční lékařství

Pokroky v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace.

Diabetický makulární edém - možnosti léčby.

  6.06.2013 3.12.2013 1.04.2014

MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

LF UK, Psychiatrická klinika

Psychiatrie

Žilní tromboembolizmus jako součást kardiovaskulárního rizika u nemocných schizofrenií.

Schizofrenie a tělesné zdraví.

 20.09.2012 5.02.2013 1.06.2013

MUDr. Martin Votava, Ph.D.

2. LF UK, Farmakologický ústav

Lékařská farmakologie

Farmakologické účinky ligandů  α2 – adrenergních receptorů  v experimentální a klinické anesteziologii.

Farmakologické ovlivnění agresivního chování v preklinických modelech.

 6.09.2012 4.06.2013 1.11.2013

MUDr. Frederik Raiskup, Ph.D.

LF UK, Oční klinika

Oční lékařství

Cross-linking kolagenu rohovky pomocí riboflavinu a UVA záření při keratokonu.

Moderní postupy v léčbě ektatických onemocnění rohovky.

15.03.2012 2.10.2012 1.02.2013

PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

FaF UK, Katedra biologických a lékařských věd 

Lékařská fyziologie

Predikce klidového energetického výdeje, nutričního příjmu energie a živin v období gravidity.

Měření energetického výdeje metodou indirektní kalorimetrie a její aplikace v klinické praxi.

16.02.2012 5.02.2013 1.05.2013

MUDr. Jiří Kettner, CSc.

IKEM, Klinika kardiologie

Vnitřní nemoci

Pokroky v léčbě terminálních fází srdečního selhání.

Mechanické srdeční podpory - současné postavení v kardiologii.

6.12.2011 2.10.2012 1.05.2013

MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

FVZ UO, Katedra válečné chirurgie

Chirurgie

Moderní léčebné postupy a techniky v chirurgii jater. Jejich vliv na výsledky léčby nádorových onemocnění.

Resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu – chirurgické techniky a výsledky léčby.

4.10.2011 7.02.2012 1.05.2012

MUDr. Jan Laco, Ph.D.

LF UK, Fingerlandův ústav patologie

Patologie

Úloha lidských papilomavirů v etiopatogenezi dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu.

Karcinom ovária: Současná klasifikace nádoru ve světle nových poznatků.

4.10.2011 7.02.2012 1.05.2012

MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. 

LF UK, Katedra chirurgie, Urologická klinika

Chirurgie

Radikální prostatektomie u vysoce rizikového karcinomu prostaty.

Současné možnosti chirurgické léčby karcinomu prostaty.

5.04.2011 6.12.2011 1.04.2012

MUDr. Petr Pařízek, Ph.D.

LF UK, Katedra interních oborů, I. interní klinika

Vnitřní nemoci

Srdeční elektrofyziologie a katetrizační ablace – vybrané aspekty diagnostiky a léčby arytmií.

Mezníky v léčbě tachyarytmií.

5.04.2011 4.10.2011 1.12.2011

MUDr. Lukáš Smolej Ph.D.

LF UK, Katedra interních oborů, II. interní klinika

Vnitřní nemoci

Moderní trendy v diagnostice a léčbě chronické lymfocytární leukémie.

Monoklonální protilátky - revoluce v léčbě lymfoidních malignit.

5.04.2011 4.10.2011 1.12.2011

MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.

LF UK, Katedra chirurgie, Ortopedická klinika

Chirurgie

Bioaktivní keramické materiály jako náhrada kostní tkáně při léčení defektů končetinového skeletu.

Bioaktivní keramické materiály v ortopedii a traumatologii - současné možnosti aplikace a trendy do budoucnosti.

5.04.2011 6.12.2011 1.04.2012

MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.

LF UK, Katedra interních oborů, I. interní klinika

Vnitřní nemoci

Těžká arteriální hypertenze.

Primární hyperaldosteronismus.

 1.02. 2011 7.06.2011 1.11.2011

PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

LF UK, Ústav farmakologie

Lékařská farmakologie

Antracyklinová kardiotoxicita – mechanismy vzniku a možnosti farmakologické kardioprotekce.

Protinádorová léčiva a kardiovaskulární systém.

 1.02. 2011 7.06.2011 1.10.2011