Věda a zahraničí

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 16.09. 2020

Habilitace 2017 - 2020

Údaje o habilitačním řízení jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno

Pracoviště
Podrobnosti

Obor

Název práce

Název přednášky

Zahájení

Vědecká rada

LF HK

Jmenován docentem
RNDr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Ústav biologie LF UK v Plzni
Lékařská biologie
Faktory regulující expresi genů rodiny ABC transportních proteinů
7.5.2020    
MUDr. David Belada, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika LF HK a FN HK
Vnitřní nemoci
Moderní trendy v diagnostice a léčbě nemocných s maligními lymfomy
30.1.2020    
RNDr. Věra Králová, Ph.D.
Ústav lékařské biologie a genetiky LF HK
Lékařská biologie
Benzimidazolová anthelmintika jako potenciální protinádorová léčiva
16.1.2020    
MUDr. Dana Čížková, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie LF HK
Histologie a embryologie
Účast intermediárních filament a buněk kostní dřeně při experimentální regeneraci kosterního svalu
19.12.2019 7.7.2020  
MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF HK a FN HK
Chirurgie
Vybrané aspekty peroperační péče v neurochirurgii
21.11.2019 2.6.2020  
MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.
Stomatologická klinika LF HK a FN HK
Stomatologie
Kmenové buňky izolované ze zubní dřeně stálých, dočasných a natálních zubů
24.10.2020 4.2.2020 1.4.2020
MUDr. Jaroslav Zeman, Ph.D.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN a LF UK v  Plzni

Chirurgie
Nitrokloubní zlomeniny patní kosti – otevřená osteosyntéza úhlově stabilní dlahou ve srovnání s miniinvazivní osteosyntézou nitrodřeňovým hřebem
12.9.2019    
MUDr. Jan Raupach, Ph.D.
Radiologická klinika LF HK a FN HK
Radiologie a zobrazovací metody
Endovaskulární léčba akutního aortálního syndromu
12.9.2019 2.6.2020  
MUDr. Marek Pojar, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF HK a FN HK
Kardiochirurgie
Miniinvazivní chirurgický přístup v léčbě onemocnění mitrální chlopně
12.9.2019 4.2.2020 1.4.2020
MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.
Urologická klnika LF HK a FN HK
Chirurgie
Urologické operační výkony využívané v programu transplantace ledvin
 
12.9.2019 2.6.2020  
MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická LF HK  a FN HK
Vnitřní nemoci
Pokročilé techniky endoskopické resekce v léčbě časných neoplázií tlustého střeva
6.6.2019 3.12.2019 1.3.2020
MUDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Radiologická klinika LF HK a FN HK
Radiologie a zobrazovací metody
CT navigované nevaskulární intervenční metody
12.9.2019 2.6.2020  
MUDr. Ziad Albahri, Ph.D.
Pediatrická klinika LF HK a FN HK
Pediatrie
Kongenitální poruchy glykosylace - klinické a laboratorní poznatky
12.10.2017    
MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.
Ústav lékařské imunologie LF HK a FN HK
Lékařská imunologie
Protilátkové imunodeficience, pole pro mezioborovou spolupráci
23.5.2019 3.12.2019 10.2.2020
MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.
Porodnicko - gynekologická klinika LF HK a FN HK
Gynekologie a porodnictví

Vliv abusu Pervitinu a heroinu na průběh těhotenství, vývoj a trofiku plodu, změny v placentární cirkulaci

Substituce buprenophinem a metadonem u těhotných závislých na opioidech, její vliv na průběh těhotenství, poporodní adaptaci novorozence a sociální adaptaci
9.5.2019 1.10.2019 1.12.2019
MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF HK a FN HK
 
Chirurgie
Vybrané patofyziologické a klinické aspekty u náhlé zástavy oběhu      
11.4.2019 3.12.2019 1.3.2020
MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.
Katedra interních oborů, IV. interní hematologická klinika LF HK a FN HK
Podrobnosti habilitace
Vnitřní nemoci
Výsledky léčby pacientů s mnohočetným myelomem ve vyšším věku
28.2.2019 4.6.2019 1.8.2019
MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
Neurochirurgická klinika  LF HK a FN HK
Podrobnosti habilitace
Chirurgie
Chirurgická léčba nádorových onemocnění hypofýzy
 
17.1.2019 2.4.2019 1.6.2019
MUDr. Libor Hejsek, Ph.D.
Oční klinika LF HK a FN HK
Podrobnosti habilitace
Oční lékařství

Idiopatická makulární díra


 
25.10.2018 5.2.2019 1.4.2019
MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.
Katedra interních oborů, IV. interní hematologická klinika LF HK a FN HK
Podrobnosti habilitace
Vnitřní nemoci
Bioindikátory adenomů hypofýzy


 
13.9.2018 2.4.2019 1.6.2019
MUDr. Roman Šafránek, Ph.D.
Katedra interních oborů, III. interní gerontometabolická klinika LF HK a FN HK
Podrobnosti habilitace
Vnitřní nemoci
Nové možnosti optimalizace hemodialyzační léčby


 
10.5.2018 4.9.2019 1.8.2019
MUDr. Martin Šín, Ph.D.
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Podrobnosti habilitace
Oční lékařství
Automatická retinální oxymetrie po operaci pars plana vitrektomie

 
12.4.2018 4.12.2018 1.2.2019
MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF a FN Hradec Králové
Podrobnosti habilitace
Vnitřní nemoci
Význam experimentální elektrogastrografie v preklinických studiích


 
14.9.2017 5.12.2017 1.2.2018

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

II. interní gastroenterologická klinika LF a FN Hradec Králové
Podrobnosti habilitace

Vnitřní nemoci

Farmakogenetika methotrexatu v léčbě revmatoidní artritidy se zaměřením na jednonukleotidové polymorfismy genu pro metylentetrahydrofolát reduktasu
Systémová sklerodermie - od počátku nemoci k fibróze

 

11.5.2017 5.12.2017 1.2.2018

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Vítkovická nemocnice Ostrava,
Lékařská fakulta Univerzita Ostrava
Podrobnosti habilitace

Vnitřní nemoci

Postavení endoskopických metod v léčbě časných kolorektálních neoplázií

Současné možnosti diagnostiky žlučových cest

 

27.4.2017 5.12.2017 1.2.2018

MUDr. Ivana Kacerovská

Musilová, Ph.D.
Porodnická a gynekologická klinika LF a FN Hradec Králové
Podrobnosti habilitace

Gynekologie a porodnictví
Detekce mikrobiálních a zánětlivých intraamniálních komplikací u těhotných s předčasným odtokem plodové vody

 

27.4.2017

 
5.12.2017 1.2.2018

MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF a FN Hradec Králové

Podrobnosti habilitace

Vnitřní nemoci

Změny mitózy a apoptózy u kolorektálních neoplázií

Endoskopická terapie Barrettova jícnu
 

16.3.2017 6.6.2017 1.9.2017

MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Plicní klinika LF a  FN HK

Podrobností habilitace

Vnitřní nemoci

Vliv fyzické zátěže na agregaci trombocytů u chronické obstrukční plicní nemoci

Inhalační léčba - adherence v reálné praxi
 

16.3.2017 3.10.2017 1.12.2017

MUDr. Filip Čečka, Ph.D.

Chirurgická klinika LF a FN Hradec Králové, Katedra chirurgie

Podrobnosti habilitace

Chirurgie

Historie, současnost a moderní trendy chirurgické léčby nádorů pankreatu

Využití drénů v břišní chirurgii
 

10.11.2016 6.6.2017 1.9.2017

MUDr. Radim Brát, Ph.D.

FN Ostrava, Kardiochirurgické centrum

Podrobnosti habilitace

Kardiochirurgie

Použití kombinace chirurgických a endovaskulárních technik v léčbě rozsáhlých onemocnění hrudní aorty

Chirurgická léčba získaných vad mitrální chlopně
 

10.11.2016 4.4.2017 1.7.2017

Ing. Miloš Hroch, Ph.D.

LF v Hradci Králové, Ústav lékařské biochemie

Podrobnosti habilitace
 

Lékařská chemie a biochemie

Vývoj nových bioanalytických metod pro terapeutické          monitorování a výzkum léčiv

Hmotnostní spektrometrie ve službách medicíny
 
  30.5.2016 7.2.2017 1.4.2017