Věda a zahraničí

Moravova, Marketa
Poslední změna: 01.02. 2018

MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

Autor habilitační práce: MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Význam experimentální elektrogastrografie v preklinických studiích
Habilitační obor: Vnitřní nemoci  
Pracoviště: II. interní gastroenterologická klinika LF a FN Hradec Králové

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

8.9.2017  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

8.9.2017  
Datum uložení habilitační práce na web LF HK: 11.9.2017  
Datum zahájení řízení: 14.9.2017  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
3. 10. 2017
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Členové: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
  doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
  doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.  
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. posudek
  prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. posudek
  prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                        
Stanovisko komise: stanovisko    
       
Téma habilitační přednášky: POEM - perorální endoskopická myotomie
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF HK: 5. 12. 2017  
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 29.1.2018  
Datum VR UK: -  
Datum uložení habilitační práce do repozitáře UK: 12.12.2017  
       
Jmenování docentem od: 1.2.2018