Věda a zahraničí

Moravova, Marketa
Poslední změna: 07.06. 2019

MUDr. Roman Šafránek, Ph.D. - habilitace 2019

Autor habilitační práce: MUDr. Roman Šafránek, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Nové možnosti optimalizace hemodialyzační léčby
 
Habilitační obor: Vnitřní nemoci  
Pracoviště: III. interní gerontometabolická klinika LF HK a FN HK

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

4.5.2018  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

4.5.2018  
Datum uložení habilitační práce do databáze: 7. 6. 2019  
Datum zahájení řízení: 10.5.2018  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
5.6.2018
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Členové: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
  prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
  prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
  prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.  
Oponenti: doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D. posudek
  prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. posudek
  prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     1.3.2019  
Stanovisko komise: stanovisko    
Datum dodání tématu habilitační přednášky: 4.5.2018  
       
Téma habilitační přednášky: Cévní přístup jako limitace hemodialyzační léčby
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF: 4.6.2019 Obhájeno 4.6.2019
Datum projednání na Kolegiu rektora UK:    
Datum VR UK: -  
     
       
Jmenování docentem od: