Věda a zahraničí

Kolmistrova, Pavla
Poslední změna: 01.02. 2018

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. - habilitace 2017

Autor habilitační práce: MUDr. Tomáš Soukup Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Farmakogenetika methotrexatu v léčbě revmatoidní artritidy se zaměřením na jednonukleotidové polymorfismy genu pro metylentetrahydrofolát reduktasu
Habilitační obor: Vnitřní nemoci  
Pracoviště: II. interní gastroenterologická klinika LF a FN Hradec Králové

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

25.4..2017  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

25.4..2017  
Datum uložení habilitační práce na web LF HK: 2.5.2017  
Datum zahájení řízení: 11.5.2017  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
6. 6. 2017
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Členové: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
  prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
  prof. MUDr. Vlastiml Ščudla, CSc.  
Oponenti: prof. MUDr.  Pavel Anzenbacher, DrSc. posudek
  doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D. posudek
  prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     1. 9. 2017  
Stanovisko komise: stanovisko    
       
Téma habilitační přednášky: Systémová sklerodermie - od počátku nemoci k fibróze
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF HK: 5. 12. 2017  
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 29.1.2018  
Datum VR UK: -  
Datum uložení habilitační práce do repozitáře UK: 12.12.2017  
       
Jmenování docentem od: 1.2.2018