Věda a zahraničí


Poslední změna: 27.02. 2013

476. Plenární zasedání ČLS JEP

Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové
 a
pobočka Československé biologické společnosti v Hradci Králové

V á s   z v o u   n a

 

476.  P L E N Á R N Í    Z A S E D Á N Í,

 

které se koná ve středu dne 7. listopadu 2012 ve 14.00 hodin ve velké posluchárně - teoretické ústavy Lékařské fakulty UK, Šimkova 870, Hradec Králové.

 

Program: 

 

1. S. Mičuda:
Blokáda receptoru pro IL-1 zmírňuje pokles renálních exkrečních funkcí během endotoxémie
  25 min
2.

J. Cermanová:
Porovnání účinků dvou chelátorů železa na endotoxinem navozenou hepatotoxicitu

  20 min

 

 

 

Prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc.

Prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.

pobočka Čs. biologické společnosti

předsedkyně fyziologické sekce