Věda a zahraničí

LFUK-HK-horkahan
Poslední změna: 19.12. 2018

Pokyny k XXIII. vědecké konferenci LF HK a FN HK

XXIII. vědecká konference LF HK a FN HK
 
Ve středu 23. ledna 2019 od 10,00 hod.  se v  budově Teoretických ústavů ve Velké posluchárně uskuteční XXIII. vědecká konference LF v Hradci Králové a  FN Hradec Králové, na jejímž programu je prezentace výsledků grantů a výzkumných projektů řešených v roce 2018 na Lékařské fakultě v Hradci Králové a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Po dohodě vedení LF HK a FN HK byla přijata obdobná pravidla pro prezentaci jako v předchozích letech, tj.:
 
Pravidla
Na konferenci budou povinně ústně prezentovány všechny granty, kde je  LF HK nebo FN HK hlavním příjemcem finančních prostředků a které končí v roce 2018.
Ostatní řešitelé mohou prezentovat své výsledky formou plakátového sdělení po předešlém nahlášení na Grantovém oddělení LF HK (nejdéle do 8. 1. 2019).
 
Program
Organizace příspěvků 
10 minut sdělení + 5 minut diskuse
 
 
Souhrn
 
Všichni řešitelé grantů nebo výzkumných projektů /ukončených i probíhajících/ evidovaných v roce 2018 na LF HK a ve FN HK (bez ohledu na způsob prezentace výsledků) jsou povinni předložit na předepsaném formuláři stručný souhrn výsledků v angličtině.

Tyto souhrny budou zveřejněny bez dalšího přepisu a korektur ve sborníku konference na webové stránce fakulty.
 
 
Pravidla pro publikování souhrnu:
Abstrakt musí být předložen na jednotném formuláři v angličtině. Formulář i vzor pro vyplnění je uveden v příloze. 
Abstrakt by měl obsahovat jasně a stručně formulovaný cíl a výsledky dosavadního výzkumu, jejich interpretaci a závěr.
Maximální rozsah je 30 řádků včetně případných literárních citací (maximálně 4 citace). Do abstraktu se nezařazují tabulky ani obrázky. Je třeba uvést číslo grantu, v rámci kterého byl úkol řešen.
 
Je třeba dodržet stanovenou úpravu záhlaví:
Název práce.
Označení grantové agentury a číslo grantu.
Jméno a příjmení řešitele (spoluřešitelů, příp. dalších spoluautorů – bez titulů), dodržujte pořadí: iniciála křestního jména-tečka-příjmení. Jména a příjmení uvádějte bez titulů.
Název pracoviště (všech pracovišť) v angličtině - stručná verze včetně případného číslování pracovišť podle autorů.
Na konci formuláře uveďte kontaktní adresu pro případnou korespondenci (korektury).
 
 
 
Návod pro vyplnění souhrnu:
 
Nutno dodržet celkový rozsah: 1 stránka 
 
Písmo je Times New Roman 12 pt. regular.
Pohyb mezi položkami je pomocí TAB, nikoli ENTER.
Formát data zadávejte podle vašeho regionálního nastavení (originálně je ve formátu d.m.rrrr)
Počet znaků v jednotlivých polích je omezen: 300, 45, 11, 150, 550, datum: d.m.rrrr, číslo 5 znaků, číslo bez omezení, 200, 400, 1900.
Kontrola pravopisu a dělení u formulářových položek nefunguje.
V položce ”Title of the  project” uveďte název grantového projektu.
V položce "Grant Agency" vyberte ze seznamu jedno z následujících označení (nevyplňujte pole vedle seznamu):
 
Czech Republic pro granty GA ČR, TA ČR
Charles University pro granty GA UK
Ministry of Health pro granty AZV MZ ČR
Ministry of Education pro projekty MŠMT ČR, UNCE, SVV
Ministry of  Industry and Trade pro granty MPO
Pro ostatní granty po konzultaci s Grantovým oddělením vyberte v seznamu prázdný řádek a do pole vedle seznamu uveďte stručný anglický název agentury.
 
 
V položce “Total funds allocated for project - Kč (thousands)“ uveďte celkovou částku grantového projektu za celou dobu řešení (včetně spoluřešitelů).
 V položce “Title of the presentation“ vyplňte název abstraktu.
 
 
Odevzdání souhrnu:
 
Termín: do 8. ledna 2019

Kontakt: Hana Horká

Způsob předání: pouze v přiloženém formuláři
písemném vyhotovení s podpisem řešitele na druhé straně souhrnu.
E-mailem v elektronické podobě na adresu: granty@lfhk.cuni.cz.


V Hradci Králové dne 18. 12. 2018prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan