Mazanek, Pavel
Poslední změna: 27.03. 2017

Ústav hygieny a preventivního lékařství

Obor hygiena a preventivní lékařství je nedílnou součástí pregraduální výuky na lékařských fakultách. Zabývá se zejména specifickou a nespecifickou primární prevencí, včetně hodnocení zdravotních rizik. Specifická primární prevence se zaměřuje na konkrétní rizika či onemocnění (ochrana zdraví). Nespecifická primární prevence zahrnuje celkové posilování a rozvíjení zdraví (podpora zdraví). Předmětem hygieny a preventivního lékařství je ochrana a podpora zdraví jako souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, prevence výskytu a šíření infekčních a hromadně se vyskytujících nemocí a jiných významných poruch zdraví. Obor úzce spolupracuje s obory zaměřenými na epidemiologickou problematiku a dále s obory zaměřenými na diagnostiku a terapii nemocí hromadného výskytu s preventabilními etiologickými a determinujícími faktory.

Hodnocení úrovně zdravotních rizik

Dlouhodobě se orientujeme na toxikologickou problematiku polycyklických aromatických uhlovodíků. Výzkum je zaměřen na studium jejich absorpce a biotransformace, na jimi indukované genotoxické a epigenetické mechanismy mutageneze a karcinogeneze a na sledování post-expozičních změn funkcí imunitního systému. Z dalších směrů výzkumu v této oblasti je nutno zmínit studium biologických interakcí ve směsích látek, studium parametrů kinetiky dermálních absorpcí, hodnocení zdravotních účinků nízkofrekvenčního hluku a matematické modely šíření látek v ovzduší.

Populační studie

Zaměřujeme se na vnímání a objektivizaci zdravotních rizik plynoucích z konkrétního životního stylu, osobní či rodinné zátěže a/nebo vykonávané profese. V rámci studia pracovních rizik se věnujeme analýze pracovního stresu, který hodnotíme tradičními dotazníkovými metodami a objektivizujeme pomocí analýzy hladiny salivárního kortizolu jako indikátoru chronického stresu. Prováděné studie jsou zaměřeny rovněž na sledování kvality života různých profesních skupin zdravých osob a na sledování kvality života pacientů. Zvláštní pozornost je věnována parametrům hodnotícím kvalitu léčebně- preventivní péče a jejich vlivu na kvalitu života seniorů.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: