Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

 

Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové

 

Elektronická adresa podatelnypodatelna@lfhk.cuni.cz

 

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Úřední hodiny podatelny

Pondělí:

10:00 – 11:30 hod.

12:30 - 13:30 hod.

Úterý:

10:00 - 11:30 hod.

12:30 - 13:30 hod.

Středa:

10:00 - 11:30 hod.

12:30 - 13:30 hod.

Čtvrtek:

10:00 - 11:30 hod.

12:30 - 13:30 hod.

Pátek:

10:00 - 11:30 hod.

12:30 - 13:30 hod.


Telefon


+420 495 816 443

+420 495 816 298


Formáty souborů přijímaných na elektronické adrese podatelny nebo na přenosných datových nosičích

 • PDF (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší,

 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005,

 • Xml (Extensible Markup Language Document) – součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo DTD (Document Type Definition),

 • Fo/zfo (602XML Filler dokument),

 • Html/htm (Hypertext Markup Language document),

 • Odt (Open Document Text),

 • Ods (Open Document Spreadsheet),

 • Odp (Open Document Presentation),

 • Txt (prostý text),

 • Rtf (Rich Text Format),

 • Doc/docx (MS Word Document),

 • Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),

 • Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),

 • Jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format),

 • Png (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948,

 • Tif/tiff (Tagged Image File Format),

 • Gif (Graphics Interchange Format),

 • Mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

 • Wav (Waveform Audio Format),

 • Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),

 • Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,

 • CSV (Comma-separated values),

 • Archivní formáty rar a zip (soubory obsažené v těchto archivech mohou být pouze

  v některém z přijímaných formátů).


Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

 • DVD se souborovým systémem UDF

 • USB flash disk se souborovým systémem FAT, FAT32 nebo NTFS

Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání.  Nosič je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně za podmínky, že soubor dat k přehrání není větší než 10 MB. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen.


Způsob nakládání s elektronickými dokumenty, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu (počítačového programu) nebo škodlivý kód, který je způsobilý přivodit škodu

Po zjištění škodlivého kódu není zpráva doručená na elektronickou adresu podatelny dále zpracovávána. Odesílatel není informován. V případě hromadně šířeného nevyžádaného sdělení (např. reklamního charakteru) nebo sdělení odeslaného z e-mailové adresy, která bude vyhodnocena jako podvržená, tedy sdělení obecně označovaného jako „spam“, nebude tato e-mailová zpráva dále zpracovávána a odesílatel nebude o této skutečnosti informován. Za spam naopak nebude považováno vyžádané reklamní sdělení a korespondence obchodního nebo soukromého charakteru.

 

Maximální velikost souborů přijímaných prostřednictvím elektronické podatelny je 10 MB.

Maximální velikost přijímané datové zprávy je 20 MB.


Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky (viz též provozní řád ISDS)

a) pdf (Portable Document Format)

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) xml (Extensible Markup Language Document)*

d) fo/zfo (602XML Filler dokument)

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)

f) odt (Open Document Text)

g) ods (Open Document Spreadsheet)

h) odp (Open Document Presentation)

i) txt (prostý text)

j) rtf (Rich Text Format)

k) doc (MS Word Document)

l) xls (MS Excel Spreadsheet)

m) ppt (MS PowerPoint Presentation)

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

o) png (Portable Network Graphics)

p) tiff (Tagged Image File Format)

q) gif (Graphics Interchange Format)

r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

s) wav (Waveform Audio Format)

t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

* Pozn. Pokud odpovídají veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.


Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu (počítačového programu) nebo škodlivý kód, který je způsobilý přivodit škodu

Pokud bude u datové zprávy zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, nebo pokud bude datová zpráva jiným způsobem poškozená, neúplná, v jiném než výše uvedeném formátu či z dalších důvodů nečitelná, nemůže být tato datová zpráva přijata a zpracovávána. Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení datové zprávy bezpečnostními prvky používaného internetového připojení.


Důsledky vad dokumentů

Pokud bude doručený dokument v analogové nebo digitální podobě neúplný nebo nečitelný, nebude možné jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, a dále pokud bude dokument v jiném než výše uvedeném datovém formátu nebo nebude uložen na výše uvedeném technickém nosiči dat, a přesto bude možné zjistit z dokumentu odesílatele a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o případných vadách dokumentu informován a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument nebude dále zpracováván. Pokud nebude možné určit odesílatele doručeného dokumentu a jeho kontaktní údaje nebo pokud bude dokument obsahovat škodlivý kód, dokument nebude dále zpracováván.


Hlavní systémy pro správu dokumentů

 • Systém elektronické spisové služby Univerzity Karlovy (s vazbou na Informační systém datových schránek a Informační systém registru smluv)

 • Studijní informační systém a jeho subsystémy

 • Aplikace Poplatky spojené se studiem

 • Aplikace Nostrifikace

 • Aplikace Stipendia na podporu ubytování a Sociální stipendia

 • Aplikace Erasmus

 • Ekonomický informační systém JASU CS (MÚZO)

 • Aplikace Grantová agentura UK

 • Mzdový systém EGJE

 • Personální systém WhoIS

 • Elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek E-ZAKPoslední změna: 26. červen 2024 10:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna