Specializační vzdělávání lékařů

Získání specializované způsobilosti

Podmínkou pro vstup do specializačního vzdělávání v příslušném oboru je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství. U zubních lékařů je podmínkou získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře ukončením nejméně pětiletého prezenčního studia.


Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy na akreditovaném pracovišti v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době. Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, tj. při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.


Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele (školitelů) na akreditovaných pracovištích a příslušný vzdělávací program (VP) stanoví v kapitole 5 - Hodnocení specializačního vzdělávání podmínky pro splnění specializace:

a) průběžné hodnocení školitelem

b) kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního kmene

c) předpoklad přístupu k atestační zkoušce

d) vlastní atestační zkouška


Požadavky jednoho konkrétního vzdělávacího programu je nutné splnit jak v části kmene, tak v části specializace, jinými slovy nelze kmen a specializaci kombinovat z různě vybraných VP, a to ani ve stejném oboru.


Absolvováním specializačního vzdělávání a úspěšným složením atestační zkoušky získává lékař specializovanou způsobilost v příslušném oboru. V případě neúspěchu může zkoušku dvakrát opakovat. Pokud neuspěje ani při třetím pokusu, pak již k atestaci v daném oboru nemůže přistoupit.


Započtení praxe Kurzy


Kmenové zkoušky AtestacePoslední změna: 10. červenec 2024 13:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna