Operační programy

Naše fakulta je úspěšným příjemcem dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) již od programového období 2004-2006. Od programového období 2007-2013 čerpá fakulta většinu eurodotací z operačních programů (OP) řízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V uvedeném období 2007-2013 to byly OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V navazujícím období 2014-2020 řešila naše fakulta 19 projektů z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a v současném programovém období 2021-2027 se věnuje přípravě a realizaci projektů z OP Jan Amos Komenský (OP JAK).


Mezisektorovou spolupráci na LF HK podporují projekty z OP řízených Ministerstem průmyslu a obchodu, tj. OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro období 2021-2027 a předchozí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v období 2014-2020.


Všechny projekty LF HK jsou přehledně uvedeny níže v členění dle operačních programů.


OP JAK (2021-2027)

Operační program Jan Amos Komenský


 • LF HK je spoluřešitelem projektů:

  • Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově

   (Ph.D. Infra pro UK)

  • Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách (NetPharm)

  • Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm)


 • LF HK je partnerem projektů:

  • Dynamika mozku (BraDy)

  • Rozvoj a modernizace národní sítě biobank (BBMRInv)


OP TAK (2021-2027)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost


 • LF HK je partnerem projektu:

  • Ověření pozitivního efektu unikátního probiotického kmene Escherichia coli O83 k léčbě a prevenci závažných střevních onemocnění lidí na zvířecích modelech (EcO83)


OP VVV (2014-2020)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


400 milionů z evropských fondů na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Co přinesly?


 • LF HK byla řešitelem projektů:

  • Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK

   (CORE FACILITIES)

  • Inovace doktorských studijních programů na LF UK v HK (INODOK)

  • Inovace výuky a e-learningového prostředí na LF UK v HK (E-LEARNING)

  • Podpora moderních forem výuky na LF UK v HK zaměřené na využití simulátorů a fantomů (FANTOM)


 • LF HK byla spoluřešitelem projektů:


 • LF HK byla partnerem projektů:

  • BBMRI-CZ: Síť biobank - univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob

   (BBMRI-CZ: Síť biobank)

  • Investiční rozvoj velké výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ (IRWin-BBMRI-CZ)

  • Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy (NANOBIO)

  • Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů (NANOMAT)

  • Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění (PERSONMED)


OP PIK (2014-2020)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


 • LF HK byla partnerem projektu:

  • Lubrikace a regenerace fascií hyaluronanem (Fascie)


OP VaVpI (2007-2013)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace


 • LF HK byla řešitelem projektů:

  • Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED)

  • Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK (MOTUL)


 • LF HK byla spoluřešitelem projektů:

  • Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu

  • Podpora Pre-seed aktivit UK mimo Prahu II


OP VK (2007-2013)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


 • LF HK byla řešitelem projektů:

  • Centrum pro inovace v biomedicíně (CEPIN)

  • Inovace a rozvoj studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové pomocí uplatnění informačních technologií (IT medik)

  • Příprava personálního zabezpečení VaV v Hepatologickém institutu v Hradci Králové (HEPIN)


 • LF HK byla spoluřešitelem projektů:

  • Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET (MEFANET- klinické rozhodování)

  • Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu Mefanet (MEFANET)

  • Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově (Postdoci na UK)

  • Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií (POSTDOCI II UK)

  • Physi-Sci-Net síť pro zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání pracovníků a zkvalitnění technického zabezpečení (Physi-Sci-Net)


 • LF HK byla partnerem projektů:

  • Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (IMPACT)

  • Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královéhradeckém a Ústeckém kraji (Lidské zdroje pro neurovědy)

  • Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice (LEKFYZ)

  • Centrum digitálního zpracování obrazových dat ve výuce lékařských a zdravotnických oborů (Regionální centrum II.)


OP RLZ (2004-2006)

Operační program Rozvoj lidských zdrojů


 • LF HK byla partnerem projektu:

  • Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče (EZ 130/06-GS/333/0001)


Poslední změna: 6. červen 2024 15:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna