CORE FACILITIES

Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP, pro projekt Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK vedeného pod registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.

Cíl projektu

Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK pořízením core facilities a dalšího materiálně technického a infrastrukturního zabezpečení nezbytného pro modernizaci doktorských studijních programů, která bude provedena v rámci komplementárního projektu INODOK. Projekt podpoří odborný růst studentů DSP a akademických pracovníků vč. postdoků a umožní jim získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v moderních metodikách biomedicínského VaV.

Specifické cíle

 1. Pořízení tzv. core facilities.

 2. Podpora odborného růstu studentů DSP a vědeckých či klinických pracovníků v oblasti biomedicínského výzkumu, včetně osvojení praktických metodik a dovedností a využití mezioborové, příp. mezifakultní spolupráce.

 3. Systematická podpora vědeckých aktivit akademických pracovníků a studentů v rámci programů DSP a SVOČ.

 4. Podpora při zavádění vhodných metodických přístupů pro výše zmíněné vzdělávání.

Dotace

Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši:

192 699 824,53 Kč, z toho 163 794 850,85 Kč (85 %) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 19 269 982,45 Kč (10 %) ze státního rozpočtu ČR a 9 634 991,23 Kč (5 %) z vlastních zdrojů.

Harmonogram

Zahájení projektu:

01.01.2016

Zahájení fyzické realizace projektu:

01.05.2017

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

31.07.2017

Ukončení fyzické realizace projektu:

31.07.2021​

Konec udržitelnosti projektu:

14.03.2027

Projektový tým

ředitel projektu:

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

manažer projektu:

Mgr. Petra Kubizňáková (01/2016-06/2019)

Mgr. Eva Šitancová (07/2019-07/2021)

finanční manažer:

Ing. Lucie Radoňová, DiS. (06/2017-12/2017, 01/2021-07/2021)

Ing. Lucie Sotonová (01/ 2018-12/2020)

administrátor projektu:

Kristýna Vaňková

udržitelnost projektu:

Mgr. Petra Kubizňáková

Pořízená infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem

Hmotnostní detektor (QQQ MS) a UHPLC systém

Xevo TQ-XS, ACQUITY UUPLC I-Class System (SM-FTN)

Přístroj je navázaný na odbornou povinně volitelnou výuku předmětu Základy vědecké práce II, vytvořenou v rámci projektu INODOK, a to bloku 2:

 • úvodní přednáška: Základní principy analýzy exogenních a endogenních látek v biologickém materiálu;

 • navazující kurz: LC-MS hmotnostní spektrometrie.

Dodání: 18. 5. 2018

Umístění: Ústav lékařské biochemie

Veřejná zakázka na profilu zadavatele LFHKCF0005

Analyzátor buněk pro měření indikátorů mitochondriální respirace a glykolýzy

Agilent Seahorse XFe96 Analyzer Power Pak

Přístroj je navázaný na odbornou povinně volitelnou výuku předmětu Základy vědecké práce II, vytvořenou v rámci projektu INODOK, a to bloku 3:

 • úvodní přednáška: Buněčné metody v biomedicínském výzkumu;

 • navazující kurz: Bioenergetika.

Dodání: 7. 6. 2018

Umístění: Ústav fyziologie

Veřejná zakázka na profilu zadavatele LFHKCF0020

Lightcycler RT-PCR

Lightcycler RT-PCR

Přístroj je navázaný na odbornou povinně volitelnou výuku předmětu Základy vědecké práce II, vytvořenou v rámci projektu INODOK, a to bloku 1:

 • úvodní přednáška: Molekulárně-biologické metody – genová exprese;

 • navazující kurz: Analýza nukleových kyselin qRT-PCR.

Dodání: 9. 8. 2018

Umístění: Ústav lékařské biologie a genetiky

Veřejná zakázka na profilu zadavatele LFHKCF0023

Ultrasound Imaging System, Vevo 3100

Ultrasound Imaging System, Vevo 3100

Přístroj je navázaný na odbornou povinně volitelnou výuku předmětu Základy vědecké práce II, vytvořenou v rámci projektu INODOK, a to bloku 9:

 • úvodní přednáška: Metody práce s malými laboratorními zvířaty;

 • navazující kurz: Intravitální diagnostika laboratorních zvířat.

Dodání: 6. 9. 2018

Umístění: Vivárium

Veřejná zakázka na profilu zadavatele LFHKCF0004

IVIS Spectrum In Vivo Imaging System

IVIS Spectrum In Vivo Imaging System

Přístroj je navázaný na odbornou povinně volitelnou výuku předmětu Základy vědecké práce II, vytvořenou v rámci projektu INODOK, a to bloku 9:

 • úvodní přednáška: Metody práce s malými laboratorními zvířaty;

 • navazující kurz: Intravitální diagnostika laboratorních zvířat.

Dodání: 25. 10. 2018

Umístění: Vivárium

Veřejná zakázka na profilu zadavatele LFHKCF0003

Laboratoř Comet assay

Laboratoř Comet assay byla v rámci projektu vybavena těmito přístroji:

 • Epi-fluorescenční mikroskop B-500TiFL vč. CCD kamery a SW

 • Laminární box Bio II Advance 6 Telstar

 • Chlazená stolní centrifuga Rotina 380R

 • inkubátor CO2

 • termoblok

Soubor přístrojů je navázaný na odbornou povinně volitelnou výuku předmětu Základy vědecké práce II, vytvořenou v rámci projektu INODOK, a to bloku 13:

 • úvodní přednáška: Hodnocení zdravotních rizik

 • navazující kurz: Testování genotoxicity

Dodání: 09/2018 - 03/2020

Umístění: Ústav preventivního lékařství

Veřejné zakázky na profilu zadavatele LFHKCF0022 LFHKCF0053

Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie

Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie byla v rámci projektu vybavena těmito přístroji:

 • Wes Systém - kapilární automatizovaná platforma pro separaci proteinů

 • FUSION SOLO 7S EDGE (chemidokumentační systém)

 • POWER BLOTTER SYSTÉM (dry blot)

 • Soubor vybavení pro nácvik Western blotu (set přístrojů)

 • Bioruptor pico

 • qPCR

 • HPLC systém

 • Multifunkční destičkový reader Spark

 • ProFlex™ PCR System

 • Inkubátor CO2

 • Autokláv

 • Kontejner na skladování buněk v dusíku

 • ThermoMixer C s příslušenstvím SmartBlock (3 kusy)

 • Laminární box SafeFAST Classic 215

 • Úprava vody ultrapure Synergy UV

 • Analytické váhy RADWAG AS 220.3Y

 • Aspirační systém Fisherbrand Advantage

 • VetScan VS2

 • Chlazená stolní centrifuga s rotory Rotina 420R

 • Centrifuga chlazená 5424R G s rotorem (3 ks)

 • Aspirátor

 • pH metr

Soubor přístrojů je navázaný na odbornou povinně volitelnou výuku předmětu Základy vědecké práce II, vytvořenou v rámci projektu INODOK, a to bloků:

 • blok 1 úvodní přednáška: Molekulárně-biologické metody – genová exprese

  • navazující kurz: Analýza nukleových kyselin – qRT-PCR

  • navazující kurz: Western blot

 • blok 11 úvodní přednáška: Principy hodnocení a modelování farmakokinetiky léčiv

  • navazující kurz: Metody analýzy farmakokinetiky léčiv

Dodání: 06/2018 - 05/2021

Umístění: Ústav farmakologie

Veřejné zakázky na profilu zadavatele LFHKCF0006 LFHKCF0007 LFHKCF0008 LFHKCF0022 LFHKCF0023 LFHKCF0024 LFHKCF0038 LFHKCF0053 LFHKCF0054 LFHKCF0057 LFHKCF0063

Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz

Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz byla v rámci projektu vybavena těmito přístroji:


 • Samag SM-12 (automatický izolátor nukleových kyselin)

Dodání: 07/2018 - 06/2021Poslední změna: 7. červen 2024 10:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna