IV. interní hematologická klinika

IV. interní hematologická klinika (IV. IHK) jedním z největších hematologických pracovišť v České republice. Je progresivním a moderně vybaveným pracovištěm poskytujícím celé spektrum péče o krevní choroby, včetně alogenních transplantací krvetvorných buněk a léčby T-lymfocyty s chimérickým antigenním receptorem (CART-cells). Kromě lůžkových stanic (zahrnujících oddělení hematologické intenzivní péče a transplantační oddělení), ambulancí včetně specializovaných poraden a centra pro poruchy hemostázy zabývající se krvácivými i trombotickými stavy je klinika vybavena moderním separátorovým centrem nabízejícím vysoce specializované metody včetně LDL aferéz a reoferéz. V neposlední řadě je vysoce důležitou součástí kliniky endokrinologické pracoviště zajišťující komplexní péči včetně možnosti léčby radiojódem. V rámci IV. IHK působí řada odborných skupin zaměřená nejen na léčebnou péči, ale také na vědeckovýzkumné úkoly. Klinika se pravidelně umísťuje na předních pozicích v oblasti publikačních aktivit v rámci FN a LF UK v Hradci Králové.


Pracoviště se formou hlavního řešitelství či spoluřešitelství podílelo a podílí na řadě výzkumných projektů zejména AZV, například "Účinnost a bezpečnost vysazení inhibitorů tyrozinkináz po dvoustupňové redukci jejich dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií",Kardiovaskulární účinky flavonoidních metabolitů a vliv metabolických rizikových faktorů", "Prognostický význam cirkulující nádorové DNA u Hodgkinova lymfomu", "Mapování molekulárně - patologických mechanismů hematologických nádorových onemocnění a karcinomu štítné žlázy", Internexin-alfa v agresivních/rychle a pomalu rostoucích klinicky afunkčních adenomech hypofýzy" a další.


Hlavní výzkumná témata

 • Proteomika u mnohočetného myelomu, nové metody stanovení paraproteinu a minimální reziduální nemoci

 • Výzkum buněčných transportérů a jejich inhibitorů ve vztahu k rezistencím na nové léky u leukémií

 • Hodnocení imunosuprese a moderních prognostických a prediktivních ukazatelů u chronické lymfocytární leukémie


Vědecko-výzkumné skupiny

Vědecko - výzkumná činnost se realizuje v rámci jednotlivých odborných skupin IV. IHK (např. lymfomová / CLL skupina, myelomová skupina, skupina pro akutní leukémie a transplantace, separátorové centrum, skupina pro myelodysplastické a myeloproliferativní onemocnění, centrum pro poruchy hemostázy, endokrinologická skupina). Členové skupin spolupracují s laboratorními pracovníky z dalších pracovišť FN a LF UK (Ústav klinické imunologie a alergologie, Fingerlandův ústav patologie, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Ústav klinické mikrobiologie a další).


Vybavení

 • Hematologický analyzátor Sysmex XN-3000 s integrovaným nátěrovým a barvícím automatem a systímem digitální morfologie. Systém umožňuje i měření pokročilých nových parametrů, jako jsou např. skóre ICIS či COVID-19.

 • Koagulometry STAGO STA R Max3 a STA Compact Max3. Přístroje měřící na koagulačním i optickém principu. Umožňují komplexní zhodnocení hemostázy.

 • Přístroje pro hodnocení funkce trombocytů (agregometry, PFA-100)

 • Separátor buněk Miltenyi Biotech autoMACS Pro - přístroj pro magnetickou separaci vybraných skupin buněk pomocí specifických protilátek, např. buněk mnohočetého myelomu či akutní leukémie z periferní krve / kostní dřeně.


Dosažené úspěchy

 • Pracoviště na základě spolupráce v rámci České myelomové skupiny publikovalo nové zjednodušené prognostické skópre pro starší nemocné s mnohočetným myelomem (Radocha J et al., Am J Hematol 2019)

 • Pod vedením našeho pracoviště bylo díky spolupráci napříč Českou republikou vytvořeno prognostické skóre pro nemocné s chronickou lymfocytární leukémií diagnostikované v časném stádiu (Smolej et al., Br. J Haematol 2021)

 • Laboratoř IV. IHK ve spolupráci s dalšími pracovišti FN a LF UK HK ukázala, že Intensive Care Infection Score (ICIS), které využívá parametry získané z analyzátorů krevních buněk během vyšetření krevního obrazu, je zvýšené u pacientů se středně těžkou a těžkou formou COVID-19 v časných stadiích onemocnění (Vrbacký F et al., J Infect Public Health 2022)

 • Pracovníci kliniky byli oceněni řadou cen, např. Přerovského cena České angiologické společnosti za nejlepší publikaci v roce 2021 či Cena Ligy proti rakovině za publikační činnost za rok 2022.
Poslední změna: 19. březen 2024 14:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna