Katedra chirurgie

Katedra zajišťuje výuku pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové na šesti klinikách, sdílených pracovištích LF HK UK a FN HK. Vyučujeme chirurgii jícnu, žaludku a dvanáctníku, poranění břicha, chirurgii sleziny a dalších částí trávicí soustavy, především malignitami a benigními chorobami tlustého střeva a anální krajiny. Zabýváme se periferními tepennými chorobami, arteriální dezobliterací a rekonstrukcí, venózními nemocemi, chirurgií břicha a krku, srdce atd., poraněním páteře a hrudníku, zlomeninami a luxací končetin, zajímají nás nové trendy v chirurgii skeletu, prsu i v chirurgické intenzivní péči. Kromě toho vyučujeme obecné metodiky chirurgické terapie a vyšetření všech oblastí těla. Výuka je zaměřena i na vrozená onemocnění nervového systému, hydrocefalus, cerebrovaskulární onemocnění a infekce centrálního nervového systému. Studenti jsou uváděni do základní problematiky plastické chirurgie a popáleninové medicíny.


Ošetřovatelská praxe v chirurgických oborech


Předmět je koncipován jako teoreticko praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty se základními klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech.Prázdninová praxe v nemocnici – chirurgie


Studenti 4. ročníku absolvují 10 denní (2 týdenní) praxi na klinických pracovištích katedry chirurgie nebo na smluvních a dalších chirurgických odděleních v České republice i v zahraničí na jejich standardních lůžkových odděleních, ambulancích, operačních sálech a jednotkách intenzivní péče.


Předstátnicová praxe z chirurgie


Studenti 6. ročníku se připravují ke státní zkoušce z chirurgie na klinikách katedry chirurgie a dále na klinikách a odděleních smluvních zdravotnických zařízeních pod vedením primářů a dalších určených lékařů. Náplní předstátnicové praxe je aktivní pobyt studentů 2 týdny na odděleních všeobecné chirurgie, traumatologie a cévní a plastické chirurgie, po jednom týdnu na klinikách urologické, kardiochirurgické, neurochirurgické a ortopedické. Další týden je věnován seminářům vedených lékaři jednotlivých výše uvedených oborů, dětské chirurgie a intenzivní péče v objemu 3–4 vyučovacích hodin. Studenti jsou aktivně zapojeni do práce u lůžka nemocného, na ambulancích a asistují u operací dle potřeby a možností daného pracoviště. Získávají odborné zkušenosti v provozech chirurgických oddělení a diskutují se svými učiteli vlastních diagnostické a terapeutické znalosti a také se blíže seznamují s organizací chirurgické praxe, administrativou péče o pacienta a mají příležitost nahlížení do některých ekonomických problémů denní chirurgické praxe. Jejich pozice na chirurgických pracovištích během předstátnicové stáže jim lépe umožňuje přípravu na státní zkoušku a na přechod z pregraduálního studia do vlastní lékařské praxe.


Chirurgie v mimořádných podmínkách


V tomto volitelném předmětu jsou zájemci z řad posluchačů informováni lékaři oboru vojenské chirurgie o možných mimořádných situacích, které mohou nastat u nás nebo kdekoliv ve světě, kam jsou naši medicínští odborníci často vysíláni v rámci mezinárodně poskytované pomoci. Předmět neopakuje témata přednášená v základních přednáškách předmětu Chirurgie, ale doplňuje je informacemi a ukázkami dovedností potřebnými pro lékařské zákroky v mimořádných životních podmínkách jako jsou např. válka a přírodní katastrofy.


Poslední změna: 8. červenec 2024 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna