Klinika infekčních nemocí

Klinika infekčních nemocí LF a FN Hradec Králové je nadregionálním pracovištěm, které poskytuje ambulantní i ústavní péči, včetně péče intenzivní, nemocným s infekčními chorobami z královéhradeckého kraje a pacientům s vybranými infekcemi i ze sousedních krajů. Pracoviště poskytuje klientům moderní zdravotní péči v souladu se současnými vědeckými poznatky, zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku včetně rozvoje vědecké činnosti. Zvláštní pozornost je věnována riziku vyplývajícímu ze změny spektra infekčních nemocí a racionálnímu používání antibiotické léčby. Na klinice jsou dlouhodobě zavedeny specializované poradny: jaterní, infekce CNS, zoonózy, parazitární choroby, Lymeská borrelióza. Na pracovišti je provozováno AIDS centrum a centrum očkování a cestovní medicíny. Tato centra a dlouhodobě sledovaní pacienti s vybranými diagnózami mají nadregionální působnost. Klinika je zapojena do mezinárodních multicentrických studií.


Pracoviště se dlouhodobě věnuje výzkumným tématům (grantům a vědeckým studiím ) na poli efektivity, bezpečnosti a tolerability léčby chronických virových hepatitid typu B a typu C. Např.: Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze dvě k posouzení bezpečnosti, tolerability a efektivity léčby chronické virové hepatitidy B (REEF-1, 1/2020-11/2021), nebo: Randomizovaná zaslepená studie PEG-IFN Lambda-1a + ribavirin vs PEG IFN-2a + ribavirin oboje podáváno s telaprevirem u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C genotyp 1. Na poli chřipky proběhla: Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie k posouzení monoklonální protilátky MHAA4549A + oseltamivir vs oseltamivir u těžké chřipky typu A (GV29216). Dále je pracoviště angažováno ve výzkumu v oblasti covid-19. Intermitentně probíhají studie v segmentu vakcinologie.


Hlavní výzkumná témata

  • Open label studie fáze dvě k posouzení bezpečnosti, tolerability a efektivity léčby chronické virové hepatitidy B, OCTOPUS-1

  • Multiklinický grant AZV 9302: Klinický fenotyp osob očkovaných proti Sars-CoV-2 hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19 jako podklad optimalizace národní očkovací strategie a postexpoziční profylaxe.


Vědecko-výzkumné skupiny

Vědecko-výkumný tým je zapojen především do mezinárodních studií, zahraničních i domácích grantů. Personálně je obsazen plně atestovaným lékařským peronálem a NLP.


  • Nejstabilnější skupinou (3 lékaři a k tomto odpovídající NLP) je výkumný tým, který dlouhodobě působí v oblasti výzkumu léčby virových hepatitid.

  • Ad hoc jsou sestavovány týmy, které se věnují dalším aktuálním výzkumným potřebám, v současné době především v oblasti problematiky covid-19


Dosažené úspěchy

  • Publikační výstup z grantu ECDC v Euro Surveillance: Merdrignac L, Belghiti FA, Pandolfi E, Jané M, Murphy J, Fabianova K, et al. Incidence and severity of pertussis hospitalisations in infants aged less than one year in thirty-seven hospitals of six EU/EEA countries, results of PERTINENT sentinel pilot surveillance system, December 2015-December 2018. Euro Surveill.2020

  • Publikační výstup v Q1 časopise: Céline Boutry, Andrew Hastie, Javier Diez-Domingo, Juan Carlos Tinoco et al.: Zoster-049 Study Group, The Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine Confers Long-Term Protection Against Herpes Zoster: Interim Results of an Extension Study of the Pivotal Phase 3 Clinical Trials ZOE-50 and ZOE-70, Clinical Infectious Diseases, Volume 74, Issue 8, 15 April 2022, Pages 1459–1467, https://doi.org/10.1093/cid/ciab629


Poslední změna: 19. březen 2024 15:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna