Klinika onkologie a radioterapie

Klinika onkologie a radioterapie je významným onkologickým pracovištěm v rámci celé ČR. Je hlavním pracovištěm, poskytující péči v oborech klinická onkologie a radiační onkologie v Královéhradeckém kraji (KHK), je vedoucím pracovištěm Komplexního onkologického centra FNHK, je odpovědná za koordinaci onkologické péče v rámci regionální onkologické skupiny KHK. Z odborného hlediska klinika zajišťuje specializovanou i vysoce specializova-nou péči v klinické a radiační onkologii, a to pro pacienty KHK, pro některá vzácná onemoc-nění a specializované léčebné techniky i pro další kraje. Specialisté z kliniky jsou zvaní do národních odborných komisí a boardů v rámci oborů oborů klinická onkologie, radiační onko-logie a paliativní medicína. Zkušenosti z aplikace některých terapeutických metod, které byly na klinice zavedeny jako první v ČR nebo významně modifikovány, jsou předávány dalším pracovištím.


Vedle zdravotní činnosti klinika zajišťuje v rámci Lékařské fakulty v Hradci Králové činnost výukovou, a to pregraduální, postgraduální i v rámci specializačního vzdělávání, a činnost vědecko-výzkumnou.


Vědecko-výzkumné aktivity zahrnují preklinický výzkum a akademická klinická hodnocení v následujících oblastech:

 • Prediktivní a prognostické faktory léčby nádorových onemocnění

 • Moderní metody protinádorové systémové léčby

 • Moderní techniky zevní radioterapie a brachyterapie

 • Podpůrná a paliativní péče

V současnosti je řešitelem nebo spoluřešitelem tří grantů AZV a hlavním řešitelem jedné „in-vestigator-initiated“ studie. Publikační výstupy za posledních 5 let (2019-2023) zahrnují 37 odborných článků, z toho 20 bylo publikováno v časopisech s impakt faktorem. Klinika je řešitelským nebo spoluřešitelským pracovištěm 4 grantů AZV a jednoho juniorksého projektu AZV.


Hlavní výzkumná témata

 • Prediktivní a prognostické faktory léčby nádorových onemocnění

 • Moderní techniky zevní radioterapie a brachyterapie

 • Podpůrná a paliativní péče


Vědecko-výzkumné skupiny


Vybavení

 • Tři lineární urychlovače Varian TrueBeam (Varian, Palo Alto, Kalifornie, USA)

 • Afterloadingový brachyterapeutický přístroj GammaMed iX

 • Hypertermie Sonotherm


Dosažené úspěchy

 • Zavedení techniky celotělového ozáření před transplantací kmenových krevních buněk ve vodorovné poloze

 • Klinické aplikace accelerated partial breast irradiation technikou intersticiální brachyterapie

 • Organizace a realizace klinické studie CA209-9KH (investigator initiated trial)


Pracoviště je členem akademické výzkumné sítě CZECRIN ONCO a mezinárodních akademických vědecko-výzkumných skupin, např. European Organisation for Research and Treatment of Cancer či Central European Cooperative Oncology Group. Specialisté z kliniky jsou členy národních a mezinárodních odborných komisí a boardů v rámci oborů oborů klinická onkologie, radiační onkologie a paliativní medicína.


Poslední změna: 9. červenec 2024 10:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna