Ústav klinické biochemie a diagnostiky

Pracovníci Ústavu klinické biochemie a diagnostiky se podílí na pregraduální i postgraduální výuce pro všechny kategorie pracovníků oboru klinické biochemie, vyučují pregraduálně na Lékařské fakultě v Hradci Králové UK, Farmaceutické fakultě UK i na Střední zdravotnické škole v Hradci Králové.


Výuka v magisterských a bakalářských studijních programech LF HK UK zahrnuje přednášky, semináře, praktická cvičení i praktické ukázky tak, aby se studenti seznámili se základy oboru, zejména s preanalytickou fází klinicko-biochemických vyšetření, základy klinicko-biochemických vyšetření v různých medicínských oborech a základy instrumentální analýzy. Výuka je zaměřena tak, aby umožnila absolventům studijních programů orientaci v širokém spektru vyšetření v jejich správné indikaci a interpretaci, dále osvojit si zásady přípravy pacienta k odběru biologického materiálu, zásady správného odběru biologického materiálu. Obecným cílem výuky magisterských a bakalářských studijních programů je optimalizovat využití klinicko-biochemických vyšetření ve všech oblastech moderní medicíny.


Postgraduální výuka na našem ústavu zahrnuje jak přípravu postgraduálních studentů v rámci doktorandského studia oboru Klinická biochemie, tak předatestační přípravy pracovníků – lékařů, jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a laborantů. V této oblasti úzce spolupracujeme s Katedrou klinické biochemie IPVZ.


Pracovníci ÚKBD se rovněž aktivně podílí na organizaci a odborném obsahu řady vzdělávací akcí – seminářů, konferencí i kongresů na úrovni regionální i celostátní.


Výzkum


Aktivita ÚKBD je zaměřená rovněž na analýzy, požadované v rámci různých výzkumných úkolů a studií, organizačně jsou tyto činnosti zaměřeny na oblasti:


  • požadování rutinních a speciálních stanovení,

  • uložení a výdej tekutého biologického materiálu z Biobanky FN HK,

  • žádosti o referenční intervaly pro vybraná stanovení,

  • žádosti o kopie osvědčení a certifikátů ÚKBD.


ÚKBD provádí veškerá deklarovaná rutinní a speciální stanovení také pro výzkumné projekty pro různé zadavatele od akademických subjektů až po firemní aplikační sféru. Pro výzkumné účely provádí ÚKBD případně i další analýzy, umožňuje-li to přístrojové vybavení a kapacitní možnosti laboratoří.


Poslední změna: 9. červenec 2024 09:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna