Ústav klinické imunologie a alergologie

Zajišťujeme výuku imunologie v rámci magisterských studijních programů všeobecného a zubního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v českém a anglickém jazyce. Ústav je akreditován pro doktorský studijní program Lékařské imunologie, pro habilitační a jmenovací řízení profesorem pro tento obor. Je školícím pracovištěm pro lékaře připravující se v odbornosti alergologie a klinická imunologie. Jsou zde realizovány stáže pracovníků v klinických laboratořích a stáže biomedicínských studijních programů Farmaceutické fakulty UK a Univerzity Pardubice.


Klinická a laboratorní diagnostika poruch imunity

Zajišťujeme diagnostickou a léčebnou péči pacientům s alergickými nemocemi a poruchami imunity. Využíváme přístroje pro funkční diagnostiku. V naší klinické laboratoři jsou k dispozici všechny laboratorní postupy, nutné pro diagnostické rozhodování lékařů všech oborů. Nosnou technologií je mnohobarevná průtoková cytometrie a různé imunochemické metody, především techniky ELISA, imunofluorescence, imunoblot a nově zaváděná luminexová technologie. Pro diagnostiské i výzkumné účely kultivujeme a analyzujeme buněčné kultury.


Vše o zánětech

ÚKIA LF HK a FN HK je od samého počátku koncipováno jako akademicky orientované pracoviště, jehož integrální náplní je výzkum. Na pracovišti jsou realizovány výzkumné programy, které studují zánět obranný i poškozující. Pozornost je věnována alergickému zánětu. Ve spolupráci s pracovníky Kardiochirurgické kliniky LF HK a FN HK je studována dynamika zánětlivé reakce indukované kardiochirurgickou operací. Ve spolupráci s odborníky z Porodnické a gynekologické kliniky LF HK a FN HK je studován podíl zánětu na patogenezi předčasné ruptury plodových obalů. V obou oblastech byly dosaženy prioritní nálezy, které byly publikovány. Pracovníci ÚKIA se podílejí na realizaci výzkumných témat z různých klinik FN HK. Z mnohých vybíráme dlouholetou aktivitu v hematoonkologii, ovlivnění imunity aferetickými postupy, studium poškozujícího zánětu v revmatologii, gastroenterologii, stomatologii, dermatologii a v infekčním lékařství.


Poslední změna: 4. červenec 2024 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna