Habilitační řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou procesy k získání vědecko-pedagogické hodnosti vysokoškolského pedagoga. Žadatel musí splnit požadavky stanovené zákonem o č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřními předpisy a dokumenty UK.

 

Počty docentů a profesorů zvyšují prestiž vysoké školy. Lékařská fakulta v Hradci Králové UK věnuje habilitacím a jmenovacím řízením velkou pozornost a vytváří vhodné podmínky pro kandidáty.Habilitační řízení 2022-2026

Údaje o habilitačním řízení jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).


Jméno

Pracoviště


Obor

Název práce

Název přednášky


Zahájení

Vědecká rada

LF HK


Jmenován 

docentem


Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.

Katedra biofyziky a fyzikální chemie FaF HK UK


Lékařská biofyzika

Studium biokinetických vlastností vývojových radiofarmak peptidové a proteinové povahy cílených na receptorové systémy nádorových buněk


4. 6. 2024


MUDr. Martin Roubec, Ph.D.

Neurologická klinika LF HK UK a FN HK


Neurologie

Ultrazvukové hodnocení rizikovosti  karotického aterosklerotického plátu a možnosti akutní terapie intrakraniální aterosklerózou podmíněné ischemické cevní mozkové příhody

4. 6. 2024

MUDr. Milan Košťál, Ph.D.

IV. intermní hematologická klinika LF HK UK a FN HK

Vnitřní nemoci

Kombinované imunomodulační režimy v terapii imunní trombocytopenie 


4. 6. 2024

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF HK UK a FN HK


Onkologie

Deset let zkušeností s moderní imunoterapií u maligního melanomu, aneb (ne)naplněná očekávání získaná z klinických studií?

4. 6. 2024


Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D.

Katedra biofyziky a fyzikální chemie, FaF HKUK

Lékařská biofyzika

The lipid biophysics – what can lipids do in the human skin barrier and beyond?


2. 4. 2024


RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK

Lékařská biofyzika

Transkraniální stimulace

střídavým proudem a modelace

pracovní paměti


6. 2. 2024


MDDr. Nela Jouklová, Ph.D.

Stomatologická klinika LF HK UK a FN HK

Stomatologie

Kyselina hyaluronová jako kryoprotektivum


6. 2. 2024


MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Ústav klinické imunologie a alergologie LF HK UK a FN HK

Lékařská imunologie

Praktické využití biomarkerů pro endotypizaci zánětu těžkého bronchiálního astmatu – personalizovaná astmatologie

Stručná historie eosinofilů - alegorie ctností a neřestí

5. 12. 2023


4. 6. 2024


MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.

Ústav klinické mikrobiologie LF HK UK a FN HK


Lékařská mikrobiologie

Diagnostika vybraných emergentních virových infekcí v podmínkách rutinní mikrobiologické laboratoře v ČR

Postavení sérologických metod v moderní diagnostice

5. 12. 2023


4. 6. 2024


MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF HK UK a FN HK


Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Léčba hlubokých krčních zánětů a současné možnosti hojení chirurgických ran z pohledu otorinolaryngologa

Klinické aspekty osteomyelitidy centrální lební báze

5. 12. 2023


2 .4. 2024


1. 7. 2024


MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.

Urologická klinika LF HK UK a FH HK


Chirurgie

Urologická péče o pacienty s poraněním a onemocněním míchy

Současné možnosti a perspektivy léčby neurogenní hyperaktivity detruzoru


4. 4. 2023


3. 10. 2023


1. 2. 2024


MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava


Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Rozšířená endonazální endoskopická chirurgie

Obstrukční spánková apnoe - význam spánkové endoskopie


4. 4. 2023

6. 6. 2023


1. 11. 2023

MUDr. Jana Nekolová, Ph.D.

Oční klinika LF HK UK a FN HK


Oční lékařství

Možnosti zlepšení kvality života slabozrakých pacientů

Autologní sérové kapky v léčbě syndromu suchého oka


7. 2. 2023


4. 4. 2023


1. 8. 2023


MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika LFP UK a FN Plzeň


Onkologie

Obrazem řízená adaptivní brachyterapie karcinomu děložního hrdla.

Odkud a kam kráčí současná radioterapie


7. 6. 2022


7. 2. 2023


1. 6. 2023


MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D. 

Klinika Hematoonkologie LF OU a FN Ostrava


Vnitřní nemoci

Nové léčebné přístupy vedoucí k vyléčení mnohočetného myelomu

Význam minimální reziduální nemoci u mnohočetného myelomu


5. 4. 2022


7. 6. 2022


1. 12. 2022


RNDr. Radim Havelek, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie LF HK UK a FN HK

 


Lékařská chemie a biochemie

Buněčná proliferace a apoptóza po působení isochinolinových alkaloidů s perspektivou využití v protinádorové terapii


1. 2. 2022


4. 10. 2022


1. 1. 2023


MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie, LF HK UK a FN HK


Klinická biochemie

Antioxidační ´činky vodíku a sulfanové síry

Metabolity plynné povohy a jejich význam


1. 2. 2022

5. 4. 2022


1. 5. 2022


MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.

Klinika kardiologie, IKEM, Praha


Vnitřní nemoci

Diagnostika a rizikové faktory koronární nemoci srdečního štěpu

Diagnostika koronární nemoci srdečního štěpu pomocí optické koherentní tomografie


5. 10. 2021


7. 6. 2022


1. 7. 2022


MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.

Klinika dětského lékařství LF a FN Ostrava


Pediatrie

Modern trends in diagnostics of hypertension in children and adolescents

Výzkum hypertenze v dětském věku


1. 6. 2021


7. 12. 2021


1. 3. 2022


MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.

Oční klinika LFP UK a FN Plzeň 


Oční lékařství

Výskyt a progrese myopie u dětí - rizikové faktory růstu axiální délky bulbu

Radiační retinopatie


1. 6. 2021


5. 10. 2021


1. 2. 2022


Alexandr Stěpanov, M.D., Ph.D.

Oční klinika LF HK UK a FN Hradec Králové


Radiologie a zobrazovací metody

Léčba bolesti zad a páteře z pohledu intervenčního radiologa

Léčba bolesti z pohledu intervenčního radiologa


1. 6. 2021


1. 2. 2022


1. 5. 2022


MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.

Radiologická klinika LF HK UK a FN Hradec Králové


Radiologie a zobrazovací metody

Léčba bolesti zad a páteře z pohledu intervenčního radiologa

Léčba bolesti z pohledu intervenčního radiologa


1. 6. 2021


5.10.2021


1. 2. 2022


MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF HK UK a FN HK


Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Léčba chronického středoušního zánětu

Sluchová trubice a její vliv na chronický středoušní zánět


6. 4. 2021


5.10.2021


1. 2. 2022


MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.

Neurologická klinika LF HK UK a FN HK


Neurologie

Lymfocytární populace u roztroušené sklerózy a disabilita

Roztroušená skleróza - imunopatogeneze a léba


6. 4. 2021


7.12.2021


1. 8. 2022


RNDr. Aleš Bezrouk, Ph.D.

ústav lékařské biofyziky LF HK UK


Lékařská biofyzika

Biofyzikální měření a modelování

3D tisk v medicíně


6. 4. 2021


7. 12. 2021


1. 3. 2022


MUDr. Radka Kočková, Ph.D.

I.interní kardioangiologická klinika

LF HK UK a FN HK


Vnitřní nemoci

Možnosti magnetické rezonance u vrozených a získaných srdečních chlopenních vad

Srdeční selhání - od digitalisu k resynchronizační léčbě


2. 2. 2021


7. 12. 2021


1. 7. 2022

Poslední změna: 24. červen 2024 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna