Ústav lékařské biochemie


Hlavní výzkumná témata 

  • Výzkum kandidátních protinádorových léčiv a experimentální onkologie 

  • Vývoj nových hmotnostně-spektrometrických metod pro farmakokinetické, toxikokinetické a metabolické studie. 

  • Screeningové testování antiproliferačního účinku látek nově syntetizovaných, izolovaných a modifikovaných a následné studium mechanismu protinádorového účinku u vytipovaných slibných látek 

  • Studium mechanismu rezistence vůči standardní chemoterapii u vybraných nádorových linií  

  • Metabolomická analýza žlučových kyselin 

  • Testování biokompatibility nových kompozitních nanomateriálů 


Vybavení 

Buněčné laboratoře pro kultivaci nádorových linií, vybavení pro stanovení změn v proteinové expresi (BioRad), systém pro sledování proliferace buněk v reálném čase (Xcelligence), vysokokapacitní zobrazovací systém pro monitorování různých buněčných funkcí (ImageXpress), multimodální destičkový reader (Tecan Spark), průtokový cytometr disponující čtyřmi excitačními lasery a čtrnácti fluorescenčními detektory (Beckman Coulter), qPCR cykler pro kvantifikaci nukleových kyselin v tkáních a buněčných kulturách (Quantstudio 6).


Kapalinový chromatograf Acquity I-Class spojený s hmotnostním detektorem Xevo TQ-XS typu trojitý kvadrupól k analýze léčiv, metabolitů a endogenních látek v biologických matricích. Těžiště využití spočívá ve stanovení lékových hladin při farmakokinetických, nebo toxikokinetických studiích, pro terapeutické monitorování léčiv a dále v rámci screeningu žlučových kyselin pro základní i aplikovaný výzkum převážně v oblasti jaterních patologií a vývoje nových léčiv.

 

Vědecko-výzkumné skupiny

Výzkum kandidátních protinádorových léčiv a experimentální onkologie 


Vedoucí: prof. MUDr. Martina Řezáčová, PhD. 

Klíčoví pracovnící: doc. RNDr. Radim Havelek, PhD., PharmDr. Darina Muthná, PhD., Mgr. Alena Mrkvicová, PhD. 

Hlavním výzkumným tématem skupiny je experimentální onkologie, ve které se zaměřujeme na několik klíčových oblastí. První z nich je studium nových kandidátních struktur pro farmakoterapii nádorových onemocnění. Tato oblast zahrnuje screeningové testování antiproliferačních účinků látek různého původu. Ze syntetických látek to jsou nízkomolekulární kinázové inhibitory a metalokomplexy, z látek přírodního původu rostlinné alkaloidy a jejich syntetická nebo semi-syntetická analoga.  

Vybrané slibné sloučeniny jsou dále detailněji testovány pro objasnění možného mechanismu protinádorového účinku. Druhou klíčovou oblastí výzkumu je studium mechanismů vedoucích k rezistenci nádorových buněk vůči standardní chemoterapii. A posledním  výzkumným tématem je zkoumání cytotoxicity kompozitních magnetických nanosystémů a jejich potenciální využití pro transport léčiv. Veškerá výzkumná témata využívají moderních metod preklinického testování, které se opírají o in vitro experimenty s vybranými nádorovými liniemi. 

Laboratoř hmotnostně-spektrometrických analýz: PharmaMassSpec 


Vedoucí: doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D.  

 

Laboratoř se specializuje na vývoj, optimalizaci a validaci analytických metod pro kvantitativní a kvalitativní analýzu látek ze skupin léčiv, metabolitů a endogenních látek. Dlouhodobě se zaměřujeme na analýzu žlučových kyselin a analýzu protinádorových léčiv.  

Další větev výzkumu je zaměřená na implementaci 3D tisku a využití multivariačních statistických metod v oblasti analytické chemie. Všechny uvedené metodiky se uplatňují v rámci výzkumu nových léčiv, hledání nových indikací pro již zavedenáléčiva, terapeutickém monitoringu lékových hladin v onkologickém výzkumu a dalších oblastech. 

 

Spolupráce tuzemská 

LF HK UK: prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. 

FaF UK: prof. PharmDr Petr Pávek, Ph.D., prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 

FN HK:PharmDr. Martin Mžik, Ph.D., MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D., MUDr. Dominika Écsiová 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum biomedicínského výzkumu  

Fyzikální ústav AV ČR, Oddělení magnetik a supravodičů 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakologie a toxikologie 

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie 

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a biochemických věd 

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra obecné a anorganické chemie  

Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta, Katedra radiobiologie Poslední změna: 1. červenec 2024 15:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna