I. interní kardioangiologická klinika

1.interní kardioangilogická klinika LFUK a FN v Hradci Králové je součástí komplexního kardiovaskulárního centra, v jehož rámci se věnuje léčebně-preventivní péči, pre- i postgraduální výuce a vědecko-výzkumné práci. Na pracovišti je řešena řada výzkumných projektů: čtyři výzkumné projekty grantových agentur (např. Agentura zdravotnického výzkumu MZ České republiky), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, vlastní akademické studie, výzkumné projekty studentů doktorských studijních programů (11), rozvojové projekty FN (3). Pracoviště se také podílí na 10 klinických zkoušeních (klinické studie). Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou prezentovány na domácích i zahraničních vědeckých konferencích a ve formě vědeckých publikací v prestižních vědeckých periodicích. Vědecko výzkumné zaměření pokrývá prakticky celé spektrum onemocnění kardiovaskulárního systému včetně cévních onemocnění. Při řešení řady projektů I.interní kardioangiologická klinika spolupracuje s regionálními, národními i mezinárodními vědeckými institucemi. Pracoviště je zapojeno do programu Cooperatio.


Hlavní výzkumná témata

  • Oblast intervenční kardiologie - problematika nekoronárních i koronárních intervencí (např. vývoj zařízení pro kvantifikaci zkratové cirkulace, účast ve studicíh PRAGUE a podobně)

  • Oblast elektrofyziologie a kardiostimulací (např. nové přístupy zahrnující fyziologickou stimulaci myokardu)

  • Oblast srdečního selhání a neinvazívní kardiologie (např. proteomika u kardiomyopatií, kardiotoxicita protinádorové terapie, nové zobrazovací metody v diagnostice onemocnění kardiovaskulárního systému)


Vědecko-výzkumné skupiny

Na řešení výše uvedených výzkumných projektů se podílí většina lékařského kolektivu pracoviště ve spolupráci s nelékařskými profesemi. Členové vědecko-výzkumného týmu se sdružují v rámci konkrétního řešeného projektu. Při řešení jednotlivých projektů se klade důraz na zapojení mladých lékařů a to nejenom v rámci jejich studia doktorských studijních programů. Zapojení mladé generace považujeme za velmi významné pro rozvoj a udržení kontinuity vědecko-výzkumné práce na naší klinice. Při řešení výzkumných projektů podporujeme spolupráci vědecko-výzkumných skupin s vědecko-výzkumné týmy ostatních pracovišť nejenom v rámci regionu, ale také na národní i mezinárodní úrovni.


Vybavení

  • V oblasti intervenční kardiologie jsou k dispozici 2 plně vybavené katetrizační sály, na kterých lze provádět koronární i nekoronární intervence.

  • V oblasti elektrofyziologie a kardiostimulace je k dispozici 1 elektrofyziologický a 1 kardiostimulační sál, oba plně vybavené.

  • Pro ostatní oblasti je pracoviště vybaveno špičkovými zobrazovacími metodami (široké spektrum echokardiografých modalit, dále magnetická rezonance a CT), velmi úzká je spolupráce s ostatními pracovišti, které poskytují komplementární metody (např. biochemie, proteomické metody), velmi úzká je spolupráce s ostatními pracovišti na LF a ostatních vědecko-výzkumných institucích regionu i republiky.


Dosažené úspěchy

  • Podíl pracoviště na řešení studie PRAGUE-17, která získala cenu Lore, v projektu Česká hlava a Cenu rektora UK

  • Dokončení vývoje a získání CE značky zařízení pro termodiluční kvantifikaci zkratů a průtoků

  • Páté vydání monografie "Klinická kardiologie" - pořadátelé J. Vojáček, J. Kettner, J. Dušek, a účastí řady pracovníků klinikyPoslední změna: 25. červen 2024 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna