Přijímací řízení


Studijní programy

Všeobecné ošetřovatelství

Porodní asistence

Termín přijímací zkoušky

18. června 2024

Počet příjmaných studentů

student/ka, který/á se umístí na 1. až 35. místě


student/ka, který/á se umístí na 1.až 35. místě

Administrativní poplatek

880,- Kč

Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.


IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792

SWIFT CEKOCZPP

Režim platby ze zahraničí OUR


Informace o studijních programech


Přehledy o počtech přijatých uchazečůPrůběh

  • jednokolový (v jednom dnu pro všechny uchazeče)

Forma

Písemné testy:

  • ze znalostí biologie člověka (zahrnující obecnou biologii, fyziologii a somatologii) obsahující 40 otázek

  • ze všeobecné vzdělanosti 20 otázek (zahrnující otázky ze znalostí přírodních věd, odborných termínů a pojmů, historie, umění, sportu, politiky, přírody, geografie, sociologie, etiky, filosofie, psychologie na úrovni úspěšného absolventa střední školy / obecně tuzemského maturanta)


Otázky mají nabídku vždy pěti možných odpovědí, z nichž je třeba vybrat jen jednu nejpřesnější. K řešení testů bude poskytnuta celková doba 120 min.


Hodnocení

Maximální výkony v testu z biologie člověka jsou 40 bodů a v testu ze všeobecné vzdělanosti 20 bodů a celkově 60 bodů.


Dle počtu získaných bodů v testech bude sestaveno vždy dílčí pořadí úspěšnosti v každém z nich. Výsledné pořadí uchazeče určí součet obou dílčích pořadí, když nejnižší hodnota součtu bude nejlepší a nejvyšší hodnota součtu bude nejhorší výsledek.


Bodové hodnocení odpovědí:

správná odpověď

1 bod

nesprávná a žádná odpověď

0 bodůPodmínky pro přijetí:

  • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou

  • umístění na 1. až 35. místě podle pořadí bodového výsledku testů pro program Všeobecné ošetřovatelství/Porodní asistence (těm, kteří dosáhli stejného bodového výkonu, jako přijatí na posledním místě, bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí)

  • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě-ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří/é chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)Přihláška

Termín podání: do 29. února 2024 (pro oba programy)


Přihláška


Uchazeči o studium se speciálními potřebami – pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení vzhledem ke svému druhu postižení, musí být součástí přihlášky ke studiu písemná zdůvodněná žádost doplněná lékařskou zprávou.


V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line formou. O formě přijímací zkoušky budou uchazeči informováni na pozvánce k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeči/ky podávají přihlášku pouze elektronickou formou; netisknou ji a neposílají poštou na fakultu.

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.Nostrifikace

Středoškolská nostrifikace


Uznávání zahraničního vzdělání na UK


Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.Informace k odvolacímu řízení

Doporučujeme Vám, abyste před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové a se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. Rektor UK může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Mezi takové důvody typicky nepatří velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana.


Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu.


V případě, že odvolání podáte, musíte tak učinit až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí (ne dříve). Uvedete číslo jednací z dotčeného rozhodnutí, Vaše jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele. Spolu s odvoláním zašlete úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.


V případě, že za vás podává odvolání váš zmocněnec, musíte vy nebo zmocněnec zmocnění k zastoupení prokázat plnou mocí, v opačném případě bude vaše odvolání pro nepřípustnost zamítnuto.Doplnění počtu přijatých uchazečů

V doplňovacím řízení rozhoduje děkan o přijetí ke studiu v daném studijním programu těch uchazečů, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení ke studiu přijati, a to v pořadí v jakém se umístili.

V případě vyhlášení doplňovacího přijímacího řízení (po řádném termínu zápisu) budou obesláni všichni uchazeči, kterých by se doplňovací řízení týkalo, a to bez ohledu na to, zda podali odvolání proti nepřijetí či projevili do té doby zájem. Tito uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí a pozvánku k zápisu do I. ročníku.Výsledky

Výsledky přijímacího řízení budou publikovány ihned po vyhodnocení v SiSu.


Další informace

Uchazeči o studium a jejich rodinní příslušníci mohou v době přijímací zkoušky požádat o ubytování na kolejích Univerzity Karlovy.


Předpisy a směrnice pro uchazeče
Poslední změna: 25. červen 2024 12:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna