Porodní asistence

Základní informace


Forma studia

prezenční

Druh studa

bakalářské

Absolventský titul

Bc.

Standartní doba studia

3 roky

Zakončení studia

státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce


Přijímací řízení


Příprava na přijímací řízení


Přihláška


Přehledy o počtech přijatých uchazečů


Charakteristika oboru

Porodní asistence je bakalářský studijní program pro absolventy a absolventky středních zdravotnických škol či gymnázií. Součástí studia je interaktivní výuka s nejnovějšími simulátory a trenažery, zázemí perinatologického centra a centra porodní asistence Porodnické a gynekologické kliniky LF HK UK a FN HK a výuka nejen tradičních postupů, ale i nejmodernějších vyšetřovacích metod.


Cílem studijního programu „Porodní asistence“ je získat ucelenou teoretickou a praktickou kvalifikaci, potřebnou k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání porodní asistentka. Studijní program zahrnuje předměty medicínské a společensko-vědního charakteru, předměty ošetřovatelství a dovednosti v porodní asistenci, které jsou zaměřeny na samostatnou i týmovou práci v oblasti prevence, ochrany a péče o zdraví žen. Porodní asistentky musí umět chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví žen, podporovat jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí, s přihlédnutím k psychologickým, sociálním, ekonomickým a kulturním odlišnostem způsobu jejich života.


Uplatnění absolventů

Absolventka se uplatní jako porodní asistentka na gynekologicko-porodnických pracovištích převážně v Královéhradeckém kraji, ve kterém doposud chybí instituce zajišťující vzdělávání v SP Porodní asistence. Absolvent/ka SP je připraven/a k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v systému primární, sekundární a terciární péče o zdraví v rozsahu kompetencí daných platnou legislativou. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech Evropské unieEU. Při současném zjevném nedostatku nelékařských zdravotnických pracovníků očekáváme vysokou šanci na uplatnění absolventek studia Porodní asistence na trhu práce.
Kontakt

Referentka pro bakalářské obory: Mgr. Dita Prouzová

Vedoucí Studijního oddělení: Mgr. Monika Vernerová

Proděkan pro výuku bakalářských programů: prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.


Telefon: +420 495 816 220

E-mail: studijni@lfhk.cuni.cz


Předpisy a směrnice pro uchazeče
Poslední změna: 25. červen 2024 12:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna