Všeobecné ošetřovatelství

Základní informace


Forma studia

prezenční

Druh studa

bakalářské

Absolventský titul

Bc.

Standartní doba studia

3 roky

Zakončení studia

státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce


Přijímací řízení


Příprava na přijímací řízení


Přihláška


Přehledy o počtech přijatých uchazečů


Charakteristika oboru

Všeobecné ošetřovatelství je bakalářský studijní program pro absolventy a absolventky středních zdravotnických škol či gymnázií. Součástí studia jsou stovky hodin praxe ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, studentky/i tedy získají cenné zkušenosti z velkého zdravotnického zařízení a mohou zde již v průběhu studia získat možnost pracovního uplatnění.


Studijní program je koncipován jako tříletý. V prvním ročníku je kladen důraz na teoretické předměty včetně ošetřovatelských, v dalších ročnících tvoří významnou složku studijního programu klinické ošetřovatelské obory (ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, v chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, v pediatrii apod.), dále komunitní péče a domácí péče. Důležitou součástí studia jsou humanitní předměty (psychologie osobnosti, vývojová a sociální psychologie, zdravotnická psychologie, etika a filosofie, komunikace, anglický jazyk apod.), informační systémy ve zdravotnictví, management, zdravotnické právo a profesní legislativa apod.

Uplatnění absolventů

Absolvent/ka se uplatní jako všeobecná sestra na pracovištích poskytovatelů zdravotní a sociální péče v rámci zajištění všech forem zdravotní péče, tj. ambulantní, jednodenní, lůžkové a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta/klienta. Absolvent/ka je připraven/a k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v systému primární, sekundární a terciární péče o zdraví v rozsahu kompetencí daných platnou legislativou. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.


Kontakt

Referentka pro bakalářské obory: Mgr. Dita Prouzová

Vedoucí Studijního oddělení: Mgr. Monika Vernerová

Proděkan pro výuku bakalářských programů: prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.


Telefon: +420 495 816 220

E-mail: studijni@lfhk.cuni.cz


Předpisy a směrnice pro uchazeče
Poslední změna: 25. červen 2024 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna