Oblasti výzkumu jednotlivých DSP

Anatomie, histologie a embryologie

 • Charakteristika kmenových buněk kosterního svalu

 • Morfologické a funkční aspekty lokomočního systému ve vztahu k chirurgickým operačním výkonům

 • Systémy pro studium a regulaci aktivit kmenových buněk; Regenerace tkání - specifikace projektu po dohodě se školitelem


Fyziologie a patologická fyziologie

A. Fyziologie

 • Patofyziologické mechanismy spojené s rozvojem nealkoholové tukové choroby jater (NAFLD) s akcentem na mitochondriální funkce

 • Studium faktorů vedoucích k regresi nealkoholové steatohepatitidy

 • Studium toxického poškození jater

 • Studium regenerace jater

 • Účinek agonistů nukleárních receptorů (FXR, CAR aj.) na játra a hepatocyty in vivo a in vitro za různých stavů

 • Translační výzkum biomarkerů kardiotoxického poškození

 • Aminokyseliny u proteokatabolických stavů - metabolismus a možnosti terapeutického využití


B. Patologická fyziologie

 • Testování využití přenosného přístroje pro vyšetřování evokovaných potenciálů mimo laboratoř (bude s uchazečem blíže dohodnuto, které konkrétní aplikace)

 • Vývoj nových zrakových stimulací pro diagnostické účely v neuro-oftalmologii a psychiatrii

 • Monitorování změn parametrů evokovaných potenciálů pro objektivní detekci únavy/změn funkcí CNS


Gynekologie a porodnictví

 • Fetální žilní systém a intraamniální zánětlivé a infekční komplikace

 • Invazivní a neinvazivní ukazatele intraamniální infekce a sterilního intraamniálního zánětu u spontánního předčasného porodu se zachovalým vakem blan

 • Ex-vivo model intraamniální zánětlivé odpovědi

 • Role pyroptózy a nekroptózy u intraamniálních zánětlivých komplikací předčasného porodu

 • Role komplementu u intraamniálních zánětlivých komplikací předčasného porodu

 • Markery sestupu pánevních orgánů

 • Kardiotoxicita systémové léčby karcinomu ovaria

 • Role proteinů rezistence v chemorezistenci karcinomu ovaria


Hygiena, preventivní lékařství

 • Biologické účinky nanočástic

 • Patofyziologické mechanismy vybraných onemocnění;

 • Hodnocení kvality života; po dohodě se školícím pracovištěm je možné i jiné téma

Chirurgie

 • Hojení ran – nutriční a metabolické aspekty

 • Perioperační péče – operační trauma a zánětová odpověď

 • Kolorektální karcinom – onkochirurgické aspekty terapie

 • Nádory kůže – časné ukazatele malignity

 • Cévní chirurgie

 • Traumatologie

 • Neurochirurgie

  - neuroonkologie

  - cévní neurochirurgie

  - neurotraumatologie

  - zánětlivá onemocnění mozku

  - hydrocefalus

  - neurointenzivní péče

  - poranění páteře a míchy

  - degenerativní onemocnění páteře

  - funkční neurochirurgie – epileptochirurgie

  - dětská neurochirurgie

 • Ortopedie

  - Léčba kostních defektů v experimentu a klinice

  - Hojení rozsáhlých kostních defektů

 • Urologie

 • ORL - Středoušní chirurgie na laboratorním zvířeti


Klinická biochemie

 • Experimentální nebo klinické studie v osteologii a klinické biochemii

 • Molekulární biologie v klinických a výzkumných aplikacích


Klinická onkologie a radioterapie

 • Interakce imunitního systému s nádory

 • Paliativní medicína, kmenové buňky, personalizovaná medicína

 • Klinická a radiační onkologie


Lékařská biofyzika

 • Koroze tkáňových výztuží působením tělních tekutin, vliv pH

 • Statistická analýza rizik použití medicínských přípravků v souladu s pravidly MDR

 • Funkční tepelně závislé zátěžové charakteristiky stomatologických (ortodontických) přípravků

 • Vliv očních pohybů na zrakové evokované potenciály

 • Subjektivní a objektivní vyšetření periferního vidění aktivací magnocellulárního systému

 • Plasticita zrakového systému z pohledu funkční a strukturální magnetické rezonance


Lékařská biologie

 • Studium biologických účinků benzimidazolových derivátů na buňkách vybraných lidských malignit

 • Studium vybraných biologických vlastností u buněk maligního glioblastomu

 • Experimentální navození mitotické katastrofy u maligního melanomu


Lékařská farmakologie

 • Studium patofyziologických mechanizmů spojených s onemocněními jater a ledvin a jejich možného příznivého ovlivnění farmakoterapií

 • Studium kardiotoxicity léčiv a farmakologické kardioprotekce

 • Využití farmakokinetických/farmakodynamických modelů v experimentální a klinické farmakologii


Lékařská chemie a biochemie

 • Studium mechanismů protinádorového účinku potenciálních cytostatik

 • Vývoj separačních a hmotnostně-spektrometrických metod pro farmakokinetické a metabolické studie


Lékařská imunologie

 • Studium vlivu nanočástic na imunitu

 • Studium imunobiologických aspektů alergického zánětu


Lékařská mikrobiologie

 • Epidemiologie mykotických infekcí

 • Mikroflóra člověka a zvířat v souvislostech

 • Role miRNA u infekcí herpesviry a virem BK


Neurologie

 • Cerebrovaskulární onemocnění

 • Demyelinizační onemocnění

 • Onemocnění centrálního a periferního systému

 • Neurovědy


Oční lékařství

 • Výzkum nitroočních implantátů

 • Výzkum onemocnění rohovky

 • Výzkum onemocnění zrakového nervu

 • Výzkum syndromu suchého oka

 • Výzkum degenerativních chorob sítnice

 • Výzkum dystrofií sítnice

 • Výzkum onemocnění makuly

 • Výzkum cévních sítnicových patologií

 • Výzkum chorioretinálních onemocnění


Patologie

 • Využití zobrazovacích metod v soudním lékařství

 • Molekulární fenotypizace nádorů

 • Interakce imunitního systému s nádory


Pediatrie

 • Psychologické aspekty závažné prematurity

 • Dlouhodobé dopady novorozenecké sepse a nekrotizující enterokolitidy

 • Prognostický vliv intraamniální infekce a zánětu u novorozence

 • Protektivní přístupy ke snížení incidence bronchopulmonální dysplázie

 • Fetální růstová restrikce

 • Nutriční aspekty chronických onemocnění v dětském věku

 • Diagnostické možnosti vrozených vývojových vad

 • Epidemiologie nefropatií v dětském věku

 • Neurofyziologie transsexuality v dětství a dospívání

 • Telemedicína v dětské diabetologii


Psychiatrie

 • Komplexní příčiny duševních poruch

 • Subjektivní prožívání léčby antipsychotiky u nemocných schizofrenií


Radiologie

 • Medikamentózní léčba trombotických komplikací neuroendovaskulárních výkonů

 • Endovaskulární léčba onemocnění aorty a viscerálních tepen

 • Miniinvazivní léčba onemocnění páteře a bolestivých syndromů

 • Plicní diagnostika pomocí zobrazovacích metod

 • Diagnostika a terapie pomocí radionuklidových metod

 • CT vyšetřování v traumatologii


Stomatologie

 • Kryokonzervace kmenových buněk zubní dřeně

 • Hyaluronová kyselina a její vliv na buňky zubní dřeně

 • Zánětlivé markery u parodontitidy


Veřejné zdravotnictví

 • Všeobecné praktické lékařství v měnících se podmínkách České republiky

 • Chytrá karanténa z pohledu veřejného zdravotnictví


Vnitřní nemoci

 • Změna mikroRNA profilu při léčbě glukokortikoidy u revmatických onemocnění

 • Perzistující foramen ovale s pravolevým zkratem

 • Metabolický profil a jeho změny v průběhu redukce hmotnosti u morbidně obézních pacientů

 • Prognóza nemocných po akutním renálním selhání

 • Kardiotoxicita protinádorové léčby

 • Metylovaná DNA u dialyzovaných pacientůPoslední změna: 2. červenec 2024 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna