Přijímací řízení

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje pro akademický rok 2024/2025 přijímací řízení do následujících doktorských studijních programů:


Doktorský studijní program

Prezenční studium

Kombinované studium

Anatomie, histologie a embryologie

vyhlášeno

vyhlášeno

Fyziologie a patologická fyziologie

vyhlášeno

vyhlášeno

Gynekologie a porodnictví

nevyhlášeno

vyhlášeno

Chirurgie

vyhlášeno

vyhlášeno

Klinická biochemie

nevyhlášeno

nevyhlášeno

Klinická onkologie a radioterapie

nevyhlášeno

nevyhlášeno

Lékařská biofyzika

vyhlášeno

vyhlášeno

Lékařská biologie

nevyhlášeno

nevyhlášeno

Lékařská farmakologie

nevyhlášeno

nevyhlášeno

Lékařská chemie a biochemie

vyhlášeno

vyhlášeno

Lékařská imunologie

vyhlášeno

vyhlášeno

Lékařská a farmaceutická mikrobiologie

vyhlášeno

vyhlášeno

Neurologie

nevyhlášeno

vyhlášeno

Oční lékařství

nevyhlášeno

nevyhlášeno

Patologie

nevyhlášeno

nevyhlášeno

Preventivní medicína

vyhlášeno

vyhlášeno

Psychiatrie

vyhlášeno

vyhlášeno

Radiologie

vyhlášeno

vyhlášeno

Stomatologie

vyhlášeno

vyhlášeno

Veřejné zdravotnictví

vyhlášeno

vyhlášeno

Vnitřní nemoci

nevyhlášeno

nevyhlášeno


Všechny programy jsou v českém jazyce se standardní dobou studia na 4 roky.


Bližší informace zde.


Termín dodatečného přijímacího řízení


  • Uzávěrka přihlášek: 3. 9. 2024

  • Termíny zkoušek: 11.–18. 9. 2024 (termín stanoví OR dle počtu uchazečů)

  • Náhradní termíny: 19.–20. 9. 2024


Informace o přijímacím řízení


Forma a náplň přijímacích zkoušek je stanovena pro každý studijní program individuálně (viz informace pod odkazy v tabulce). V závažných případech může uchazeč požádat o absolvování přijímací zkoušky jinou než prezenční formou (např. videokonference). Žádost schvaluje děkan. Přijímací řízení bez přijímací zkoušky se nevyhlašuje.


Přihlášky zpracujte elektronicky z webové aplikace Rektorátu ZDE. Elektronicky zpracované přihlášky netiskněte. Požadované přílohy zašlete poštou na studijní oddělení.


V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.


Studijní oddělení

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Petra Malá

Studijní oddělení

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


Tel.: +420 495 816 134; E-mail: pgs@lfhk.cuni.cz


Doklady, které je nutné zaslat na studijní oddělení


  • odborný životopis

  • úředně ověřené kopie magisterského diplomu a dodatku k diplomu, případně dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v magisterském stupni studia (uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně nedokončili magisterské studium, předloží úřední doklad o tom, že studují poslední ročník magisterského nebo navazujícího magisterského studia a písemné prohlášení o předpokládaném termínu jeho ukončení). Nejsou-li doklady vystaveny v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je zapotřebí doložit i jejich úřední překlad. Pro volbu formy úředního ověření dokumentů je určující sídlo instituce, která doklad vystavila. Způsoby ověření ZDE. Na základě toho, do které skupiny patří země, podle jejíhož právního řádu byl doklad vystaven, uchazeč doloží buď úředně ověřenou kopii dokumentu, nebo úředně ověřenou kopii apostilovaného či superlegalizovaného dokumentu. Dokumenty, u nichž je možné apostilu / superlegalizaci nahradit potvrzujícím e-mailem od zahraniční vysoké školy, postačí tedy doložit ve formě úředně ověřené kopie dokumentu, je-li tento potvrzující e-mail zaslán zahraniční vysokou školou přímo na e-mailovou adresu fakulty, která se posouzením zabývá. Informace k nostrifikacím naleznete ZDE.

  • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě-ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří/ré chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny) nebo státní závěrečnou zkouškou nebo státní rigorózní zkouškou či státní doktorskou zkouškou vykonané na vysoké škole studijního programu uskutečňovaném v českém nebo slovenském jazyce

  • seznam publikovaných vědeckých prací

  • stručnou anotaci zamýšlené práce (téma lze stanovit na základě dohody se školitelem)

  • další doklady o splnění podmínek požadovaných příslušným doktorským studijním programem nebo hodné zřetele


Poplatek


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do studia v českém jazyce je stanovený v souladu s § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách.


Výše poplatku: 780,- Kč (poplatek je splatný ke dni podání přihlášky)


Č.ú.: 198592792 / 0300 ČSOB, a.s. Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 50002

Variabilní symbol: číslo přihlášky

Specifický symbol: 83003

Pro platby na tento účet ze zahraničí nutno uvést:

IBAN: CZ 4603000000000198592792

SWIFT: CEKOCZPP


Nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělání na UK


Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz odkaz výše); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč).

Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.


Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové

Var. symbol: Identifikační číslo elektronické přihlášky

Specifický symbol: 83003.


Poslední změna: 2. červenec 2024 10:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna