Cooperatio

je primární, nesoutěžní nástroj institucionální podpory tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově, financovaný z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Od 1.1.2022 nahradil programy Progres.


Program je uskutečňován v pětiletých cyklech, přičemž první cyklus začíná 1. ledna 2022 a končí 31. prosince 2026.

Program je uskutečňován na všech součástech univerzity, zahrnuje všechny vědní obory, které mají být na univerzitě soustavně rozvíjeny, a účastní se jej všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů.


Hlavními účely programu jsou:

  a. 

posílit postavení univerzity jako významné, mezinárodně konkurenceschopné výzkumné instituce s nezanedbatelným přínosem pro kvalitní život společnosti a udržitelnost života obecně,

  b. 

zajistit podmínky pro rozvoj a vysokou kvalitu vědních oborů, jimiž se její pracoviště soustavně zabývají, a pro sdílení dobré praxe mezi příbuznými vědními obory,

  c. 

podpořit komunikaci, koordinaci a spolupráci všech fakult a vysokoškolských ústavů (dále jen „součást”) univerzity, na nichž je vědní obor rozvíjen, a zmírnit fragmentaci tvůrčí činnosti na univerzitě,

  d. 

přispět k naplňování strategického záměru univerzity v oblasti tvůrčí činnosti,

  e. 

provázat vědní obory se studijními programy a oblastmi vzdělávání, a tím prohloubit vazbu mezi tvůrčí a vzdělávací činností.


Zásady programu CooperatioOpatření rektora č. 22/2023


Cooperatio na LF HK

Lékařská fakulta v Hradci Králové je zapojena v rámci panelu „MED“ – lékařské vědy do 14 vědních oblastí členěných dále do 50 vědních oborů.


V rámci podpory tvůrčí činnosti fakulta vyhlásila v roce 2023 první interní soutěž (Re)startovací projekty o získání finanční podpory na realizaci vědecko-výzkumných aktivit pro začínající vědce (startovací projekty), resp. pro týmy s menší dotací institucionální podpory a nižším vědeckým výkonem (restart projekty). Vyhlášení dalšího kola soutěže proběhlo v březnu 2024.


Kontakt

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.

Proděkan pro vědeckou činnost

je koordinátorem programu Cooperatio na LF HK

a zároveň celouniverzitní koordinátor vědní oblasti Medical Diagnostics and Basic Medical Sciences


kontaktní údaje

Ing. Radka Dvořáková

Grantové a zahraniční oddělení

je projektovou a finanční manažerkou programu Cooperatio na LF HK


kontaktní údaje

Hana Horká

Grantové a zahraniční oddělení

je administrátorkou programu Cooperatio na LF HK


kontaktní údaje


Poslední změna: 9. červenec 2024 09:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna