Výuka

Na Lékařské fakultě v Hradci Králové studují budoucí bakaláři, magistři, doktoři lékařských věd. Výuku zajišťují renomovaní pedagogové – odborníci v daných oborech a fundovaní vědci.


Bakalářské a magisterské studium

Magisterské studium zahrnuje šestiletý studijní program Všeobecné lékařství a pětiletý studijní program Zubní lékařství. Zahraniční studenti mají možnost studovat studijní programy General Medicine (Všeobecné lékařství) a Dentistry (Zubní lékařství) v anglickém jazyce.


Bakalářské studium je akreditováno pro studijní programy Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra.


Výuka studentů je zajišťována obory teoretickými, preklinickými, klinickými i preventivními.Teoretické katedry dávají studentům základní znalosti nutné pro správné pochopení morfologických, funkčních a patologických procesů v organismu.


Katedry, kliniky a oddělení Fakultní nemocnice seznamují studenty především se základními způsoby vyšetřování, s laboratorními metodami, s diferenciální diagnostikou a principy léčby. Velký důraz je kladen na praktickou výuku.


Doktorské studium (Ph.D.)

Absolventi magisterského studia Všeobecného nebo Zubního lékařství nebo příbuzných přírodovědných oborů mohou pokračovat v postgraduálním vzdělávání v doktorských studijních programech, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě.


Pedagogická odbornost

Počty docentů a profesorů jsou významným faktorem při posuzování prestiže školy i při (re)akreditaci studijních programů.


Habilitační řízení (řízení k udělení titulu docenta) a řízení ke jmenování profesorem jsou procesy k získání vědecko-pedagogické hodnosti vysokoškolského pedagoga.


Lékařská fakulta UK v Hradci Králové věnuje habilitacím a jmenovacím řízením velkou pozornost.


Poslední změna: 27. červen 2024 13:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna