Současnost

Posláním fakulty je všestranná výuka a výchova budoucích lékařů a zdravotníků pro zdravotnictví, jejich další specializace, výzkum a rozvíjení zahraniční spolupráce.


Výuka Věda a výzkum Zahraniční spolupráce


Pro co nejkvalitnější realizaci výuky a vědecké a výzkumné činnosti a současně propojení teorie s praxí LF HK usiluje společně s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy o vytvoření moderního zázemí v podobě společného Kampusu UK v Hradci Králové.


Výuka

LF HK je moderní vzdělávací institucí, která má více než 1900 studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Pro mladé lékaře poskytuje možnost specializace v lékařských oborech a pro veřejnost vzdělávací programy v rámci Celoživotního vzdělávání.


Výuku na fakultě zajišťují renomovaní pedagogové – odborníci v daných oborech a fundovaní vědci.

Magisterské a bakalářské studium

Fakulta nabízí šestiletý magisterský studijní program Všeobecné lékařství, pětiletý magisterský studijní program Zubní lékařství a bakalářský studijní obor Všeobecné ošetřovatelství.


Zahraniční studenti mají možnost studovat magisterský studijní program General Medicine (Všeobecné lékařství) v anglickém jazyce.


Výuka studentů je zajišťována obory teoretickými, preklinickými, klinickými i preventivními. Teoretické katedry dávají studentům základní znalosti nutné pro správné pochopení morfologických, funkčních a patologických procesů v organismu. Katedry, kliniky a oddělení Fakultní nemocnice seznamují studenty především se základními způsoby vyšetřování, s laboratorními metodami, s diferenciální diagnostikou a principy léčby. Velký důraz je kladen na praktickou výuku.

Doktorské studium

Absolventi magisterského studia Všeobecného nebo Zubního lékařství nebo příbuzných přírodovědných oborů mohou pokračovat v postgraduálním vzdělávání v doktorských studijních programech, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě. Doktorské studium je nabízeno ve 22 akreditovaných studijních programech.

Specializační vzdělávání

LF HK poskytuje mladým lékařům možnost specializovat se v lékařských oborech, organizuje atestační zkoušky ve 48 základních oborech (mimo Všeobecné praktické lékařství) a zkoušky po dokončení 18 základních kmenů. Součástí činnosti fakult je pořádání všech základních kurzů, které mají lékaři před zkouškami povinně absolvovat.

Pedagogická odbornost

Počty docentů a profesorů jsou významným faktorem při posuzování prestiže školy i při (re)akreditaci studijních programů. Habilitační řízení (řízení k udělení titulu docenta) a řízení ke jmenování profesorem jsou procesy k získání vědecko-pedagogické hodnosti vysokoškolského pedagoga. LF HK věnuje habilitacím a jmenovacím řízením velkou pozornost.

Celoživotní vzdělávání

Pro své lékaře-učitele fakulta organizuje pravidelné Semináře pedagogických dovedností a další vzdělávací kurzy. Veřejnosti nabízí přípravné kurzy ke studiu magisterských programů, Medikemp pro studenty středních škol či Univerzitu třetího věku v podobě programu Zdravé stárnutí.


Věda a výzkum

Vědecko-výzkumné aktivity jednotlivých pracovišť LF HK zahrnují všechny klinické a biomedicínské obory.

Granty

Všechny granty řešené na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové jsou publikovány pod grantovými agenturami, v rámci kterých jsou řešeny.

Vědecká setkání

Fakulta pořádá od roku 1996 ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové Vědeckou konferenci LF HK a FN HK, na které jsou prezentovány výsledky grantů a výzkumných projektů, kde jsou obě organizace hlavním příjemcem finančních prostředků. Na konferenci zaznívají ústní prezentace řešitelů, kteří ukončili své výzkumné úkoly v předešlém kalendářním roce.


Výzkumné aktivity studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia jsou prezentovány na studentských konferencích pořádaných fakultou - SVOČ a International medical doctoral conference.


Vědecká setkání, sjezdy a sympozia pořádají také jednotlivá pracoviště LF HK.


Zahraniční spolupráce

Meziuniverzitní spolupráci a mobilitu považuje Univerzita Karlova za významný předpoklad pro zvyšování kvality činnosti v oblasti vědy, výzkumu a výuky pregraduálních i postgraduálních studentů. Styky se zahraničními partnery se opírají o globální síť partnerských vztahů, které univerzitě umožňují optimální získávání informací a zkušeností, stejně tak jako výměnu studentů a vědecko-pedagogických pracovníků. Oficiální smlouvy UK jsou následně konkretizovány akcemi fakulty.


UK klade zvýšenou měrou důraz na využívání programů Evropské unie. V rámci internacionalizace vzdělávání uplatňuje, spolu s ostatními členskými státy Evropské unie, závěry Boloňské deklarace.


Pro studenty jsou organizovány výměnné studijní pobyty na období jednoho až dvou semestrů především v programu ERASMUS. Výměny vědecko-pedagogických pracovníků jsou orientovány na vytváření společných vědeckých projektů.


Naše fakulta je zapojena do tohoto procesu a vyvíjí i vlastní iniciativy ve vytváření příležitostí.


Poslední změna: 4. červen 2024 13:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna