Započtení praxe

Odborná praxe absolvovaná před zařazením do specializačního vzdělávání, ale v jiném oboru specializace, v zahraničí nebo v rámci doktorského studijního programu může být započítána do specializačního vzdělávání, pokud odpovídá vzdělávacímu programu (VP) a je řádně zdokumentována v průkazu odbornosti, logbooku a potvrzena školitelem se specializovanou způsobilostí. Pro zařazené do oboru Pediatrie, tj. po 1. 7. 2017, je možný i zápočet mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe.


  • Dosavadní praxe ve vlastním oboru, kterou lékaři a zubní lékaři absolvovali před zařazením do oboru a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu (u VP 2009/10, VP 2011, VP 2015 a VP 2018/19 pouze na akreditovaných pracovištích; u VP 2005 na neakreditovaném pracovišti pouze do 3/2013), bude automaticky uznána. Není třeba žádat o zpětné uznání, ale je třeba ji k atestaci řádně doložit. Výkony zaznamenané do původních logbooků lze předložit a není třeba přepisovat; pro doplnění nových výkonů je vhodné si vyžádat nový logbook. Všechny logbooky musí být řádně podepsány školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí.

  • V případě přístupu k atestační zkoušce podle novely zákona č. 67/2017 Sb., je třeba zejména v části vlastního specializovaného výcviku zkontrolovat platnou akreditaci zařízení, kde praxi plníte. V případě, že pracoviště není akreditováno, je nutné podat žádost o výjimku přímou žádostí na MZ ČR a k atestační zkoušce dodat rozhodnutí MZ ČR o uznání této praxe. MZ ČR má na vyřízení žádosti lhůtu 90 dní, a proto je třeba podat žádost s dostatečným předstihem před plánovanou atestační zkouškou. Bez rozhodnutí nelze praxi započítat a ke zkoušce nebudete pozváni. 

  • Zápočet mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe -  dle ustanovení § 5 odst. 11 zákona 95/2004 Sb., pokud z důvodu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců a je na rozhodnutí lékaře, do které části vzdělávání (kmen / specializovaný výcvik) bude chtít požadovanou dobu pediatrické praxe započítat. Zápočet praxe provede lékařská fakulta, u níž je lékař evidován, na základě této žádosti.

  • Praxi v jiném oboru specializace dle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. lze uznat, pokud odpovídá obsahem příslušnému VP. O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat pověřenou organizaci - lékařskou fakultu, u níž je lékař evidován. Formulář žádosti naleznete v EZP. 

  • Praxi absolvovanou v zahraničí dle § 5 odst. 8 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. lze uznat, pokud odpovídá obsahem příslušnému VP. O započtení této praxe rozhodne MZ ČR. Formulář žádosti naleznete zde.

  • Uznávání doby výkonu povolání studentů a absolventů doktorského studijního programu, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu, potvrzené školitelem a statutárním zástupcem zdravotnického zařízení, provádí na základě žádosti MZ ČR. Formulář žádosti najdete v EZP.

  • Započtení odborné praxe absolvované v rámci úspěšně ukončeného specializačního vzdělávání (atestace) v některém z členských států EU (vč. ČR) provede lékařská fakulta na základě žádosti dle § 5 odst. 9. Započítává se pouze rozsah a obsah, který odpovídá vzdělávacímu programu oboru, do kterého má být započten. Lze započíst nejvýše polovinu ze stanovené minimální délky oboru specializačního vzdělávání. Formulář naleznete zde.

  • Započtení odborné praxe ve stejném oboru ze vzdělávacího programu 2005-2015 do VP dle novelizovaných podmínek (platí pro VP 2018 / 2019 a novější), provede IPVZ.  V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. Žádost č. 16 B naleznete zde.

  • Jako základní kmen je uznávána získaná specializace I. stupně nebo absolvovaný společný základ; po absolvování lze požádat o vydání certifikátu (VP 2005). V případě VP 2009/2010 a VP 2011 je nutno splnit a absolvovat případné rozdíly ve stážích a kurzech. Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě získané specializace (atestace) I. stupně, dokládají: úředně ověřenou kopii diplomu o získané specializaci (atestaci) I. stupně. Úsek Specializačního vzdělávání lékařů Lékařské fakulty v Hradci Králové ve spolupráci s garantem konkrétního oboru posoudí splnění požadované odborné praxe a výkonů dle vzdělávacího programu příslušného oboru. Pokud uchazeč splňuje požadavky, je vydán certifikát o absolvování základního kmene. Poslední změna: 10. červenec 2024 13:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna