Organizace atestační zkoušky

Organizace atestační zkoušky je stanovena vyhláškou č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

Termíny a místo atestací

MZČR vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

Atestační zkoušky se konají střídavě na osmi lékařských fakultách. Přihlášku včetně příloh doporučujeme zaslat ve lhůtě 90 dní před vyhlášeným termínem atestace přímo na fakultu, která je pověřena organizací atestace.

Povinná lhůta dodání přihlášky je 60 dní (datum odeslání) před zveřejněným termínem konání zkoušky. Později dodané přihlášky nebudou akceptovány.


Splnění podmínek

Všichni uchazeči o atestační zkoušku musí mít nejpozději 60 dní před termínem konání atestační zkoušky splněné všechny podmínky stanovené příslušným vzdělávacím programem, podle kterého k atestaci přistupují. Splněna musí být teoretická i praktická část vzdělávacho programu. Školitel garantuje splnění podmínek svým podpisem na přihlášce k atestační zkoušce.

 • Viz novela zákona č. 67/2017, § 21 Atestační zkouška (2): Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem; splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace.

 • Viz vyhláška č. 282/2019 Sb., část Atestační zkouška § 8 Přihláška k atestační zkoušce (1): Uchazeč podává přihlášku k atestační zkoušce ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.

Přihlášky k atestacím

Přihláška k atestaci v elektronické formě je k dispozici ve webové aplikaci MZČR - Evidence zpravotnických pracovníků (EZP). Přihlášku je třeba vyplnit, vytisknout, opatřit podpisy a zaslat s požadovanými přílohami na lékařskou fakultu, která atestaci v konkrétním oboru pořádá. Používejte pouze tuto elektronickou přihlášku.

Všechny přílohy k přihlášce (prosté kopie z průkazu odbornosti / indexu, logbooku, kopie potvrzení o absolvování vzdělávacích akcí atd.) zasílejte ve formátu A4.

Náplň atestační zkoušky

Konkrétní obsah atestační zkoušky určuje vzdělávací program daného oboru.

 • Teoretická část

  - 3 losované odborné otázky nebo 2 odborné otázky a obhajoba atestační práce

  - písemný test, pokud je stanoven vzdělávacím programem

 • Praktická část

  - vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnóza, vyšetřovací postup, navržená léčba,

  - simulovaný případ,

  - analýza laboratorních nálezů,

  - operační výkon.


  Praktická část atestační zkoušky v Hradci Králové

  K vykonání praktické zkoušky, pokud se jedná o operační výkon nebo vyšetření pacienta na oddělení, je uchazeč povinen uzavřít smlouvu na odbornou stáž ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.


  Kontakt pro uzavření smlouvy

  Kontaktní osoba:

  Bc. Renata Hanušová

  Tel.:

  +420 495 834 152

  Email:

  renata.hanusova@fnhk.cz

  Adresa:

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Odbor personální a mzdové politiky

  Oddělení vzdělávání

  Sokolská třída 581

  500 05 Hradec Králové

Platby za atestační zkoušky

Úhrada za atestační zkoušku se řídí nařízením vlády č. 225/2011 Sb.

s účinností od 1. 8. 2011 takto:

úhrada za atestační zkoušku

500,- Kč

teoretická část 250 Kč

praktická část 250 Kč

úhrada při prvním opakování atestační zkoušky

3 500,- Kč

teoretická část 2 000 Kč

praktická část 1 500 Kč

úhrada při druhém opakování atestační zkoušky

5 000,- Kč

teoretická část 3 000 Kč

praktická část 2 000 Kč


Konkrétní pokyny k platbě budou uvedeny v pozvánce zaslané uchazeči.


Poslední změna: 26. červen 2024 15:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna